در باب گزیدهء شعری داوود سرمد از آژانس اطلاعاتی باختر

“آژانس اطلاعاتی باختر درخبرشمار 25 تاریخ 24حوت 1397درباره کتاب -
سرود رزم پیام آوران گزیدۀ شعری محمد داوود سرمد که تازه از چاپ برآمده است.

گزیدۀ شعری محمد داوود سرمد زیرنام) سرود رزم پیام آوران( تازه ازچاپ برآمد. به گزارش آژانس باختر،این مجموعه شعری به تیراژیک هزارنسخه در 203 صفحه ازسوی چاپخانه سعید درکابل به چاپ رسیده است .

پرتو نادری شاعرو نویسندۀ خوب کشور در پیشگفتار این گزیدۀ شعری گفته است : دهه پنجاه خورشیدی بودکه داوودسرمد درجامعۀ فرهنگی ورسانه یی کابل به حیث یک شاعرجوان و آرمان گرا،شاخته شد . او ازهمان سال هاآرمان گرایانه وبا تعهدسیاسی واجتماعی شعرمی سرود. زبان شعرهایش درشماری ازغزل هابیشتربه مکتب هند ومضمون پروری های آن مکتب گرایش دارد . نادری افزوده است که: با این حال سرمد هیچگاه نخواسته است تا با تصویرپردازی های انتزاعی و دور ازذهن ،پیام شعرهایش رادرپشت شبکه های تصویرپیچ درپیچ زندانی سازد . درشعرهای سرمد گونه یی ازتعادل زبانی ومحتوایی دیده می شود وچنین است که تشبیهات درشعرهای اوبیشترینه ملموس وحسی اند تا ذهنی و انتزاعی .
محمدداوودسرمد فرزند محمد شریف الیم درسال 1329 خورشیدی دردهکدۀ کاریز ولسوالی قره باغ ولایت کابل دیده به جهان گشود ، دوره ابتدایی را درمکتب قره باغ و دوره ثانوی را درلیسه نادریه کابل به پایان رسانید . سرمد درسال 1354 از رشتۀ ریاضی وفزیک ازدانشگاه کابل فارغ شد و در سال 1356 به وظیفه معلمی پرداخت وهمچنان به فعالیت های فرهنگی ادامه داد ودرنهایت درسال 1358  به شهادت رسید .  ”

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها