کتاب “افغانستان به روایتی دیگر؛ جغرافیای تاریخی و ماندگارهای باستانی”

کتاب “افغانستان به روایتی دیگر؛ جغرافیای تاریخی و ماندگارهای باستانی” نوشته‌ی شاه‌محمود نعیمی  

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها