نامه بدخشی به عظیمی

برادر ارجمندم نبی عظیمی؛
ھر وقتی کھ ترا می بینم، از خطوط چھره اندوھناک و متفکر و فروغ چشمان مایوس و منتظرت، تمام ھیجانات و تالمات انسانی و اجتماعی جوانان عصر و محیطم را روشن می خوانم. 

 

اخبار روز

26 حمل 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها