جلد چهارم جنايات حزبي

خاطراتي از روايت هاي هولناك زندان است...
سخن دربارة شكنجه هر قدر ملايم باشد باز هم ادبيات فاجعه است. آنچه در زندان هاي خلقي و پرچمي طي چهارده سال گذشته است، به تنهايي مي توانند، ديكتاتوري خونچكان حزب دموكراتيك خلق را معرفي نمايند.

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها