صلح اشرف غنی و جایگاه مخالفان درقرئت مذهبی استاد سیاف !

               مکثی برتنگناهای دالری صلح بین الافغانی !اگر بگوئیم که این برادر عزیز مان حضرت استاد عبدالرب رسول سیاف مالک چندین شبکه مافیائی آدم ربائی به سردسته گی آقا ممتاز برادر زاده اش ،  رئیس پوهنتون دعوت ایضأ بنیانگذار شبکه ۲۴ ساعته رادیو تلویزیون

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها