طرح حکومت مؤقت، خوشخدمتی به بیگانه ها؟

در این اواخرآقای حنیف اتمر وده کاندیدفاقد چانس پیروزی که به تشویق دول بیگانه ویا به منظور شهرت طلبی وارد عرصهٔ مبارزه برای احرازپُست ریاست جمهوری شده اند، وقتأ فوقتأ سرو صدا هائی را براه می اندازند که هدف آنها در ظاهرحذف اشرف غنی است

یا از کرسی ریاست جمهوری ودر غیرآن از لیست کاندید های انتخابات ماه میزان ریاست جمهوری است، اما با دید عمیق تر به این فعالیتهای اتمر وشرکا میتوان نشانه هائی را اهداف دول بیگانه، بخصوص روسیه، پاکستان، انگلستان، ایران وتا حدی هم برخی حلقات تحت تاډثیر لابی پاکستان در حکومت امریکا مشاهده نمود. از این دید طرح های آقای اتمر که ده عضودیگر شورای کاندیدها  طوطی وار آنرا تکرارمیکنند، خطرجدی برای امنیت و صلح دایمی در افغانستان بشمار میرود. در ادامهٔ این مقال میکوشیم نظر ارائه شده درفوق را توضیح دهم.
-    کمسیون جدید انتخابات مرکب از افراد پیشنهاد شده توسط احزاب سیاسی وجامعه مدنی اند که کاندید های ریاست جمهوری با رأی آزاد و در مقابل دوربین کامره ها عده ای ازاین  افراد را انتخاب نمودند. بعبارهٔ دیگرکمسیون انتخابات فعلی توسط احزاب و جامعه مدنی پیشنهاد وتوسط خود کاندید ها و احزاب انتخاب شده است. امضای فرمان قانونی که این شیوهٔ تعین کمسیون را ممکن ساخته است، امتیازی است از جانب اشرف غنی به آن گروه ها و افرادی داد که درپیشرفت درست پروسهٔ انتخابات منفعت مستقیم دارند. در قانون مذکورهمه خواستهای کاندید های رقیب رعایت شده است. کمسیون انتخابات فعلی، همین کمسیون دست چین شده توسط خود احزاب و کاندید ها است. کمسیون موصوف بعد از ارزیابی امکانات عملی برگزاری  همزمان انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به تاریخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ اعلان نمود که برای آمادگی جهت برگزاری انتخابات شفاف به وقت بیشترنیاز است و ۶ میزان امسال (۲۸ سپتمبر۲۰۱۹) را بحیث تاریخ انتخابات های مذکور تعین نمود. 
-    بتاریخ ۲۵ مارچ ۲۰۱۹(۵ حمل ۱۳۹۸) در جریان کمپاین قبل از وقت انتخاباتی که به بهانهٔ سالروز فوت "مارشال" فهیم به کمک عطای نور در شهرمزارشریف برگزار شده بود حنیف اتمراعلان نمود: " ملت ما (بخوان:دستهٔ مافیائی ما) تدریجأ به این اجماع رسید که ادامهٔ حکومت وحدت ملی بعد از ۲۲ ماه می مشروعیت خود را از دست میدهد ومخالف قانون اساسی میباشد. اتمررهبران حکومت وحدت ملی را به کارشکنی در روند صلح کشور نیز متهم کرد. اتمر تاکید کرد که تشکیل حکومت موقت از اولویت‌های کاری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال محسوب می‌شود تا مردم درباره انتخابات و برقراری صلح مطمئن شوند. عطا محمد نوردر سخنان خود خطاب به اشرف غنی گفت: "اجازه نمیدهیم یک روز بعد از اول جوزا رئیس جمهورباشید". دو روز بعد از آن یعنی بتاریخ ۲۷ مارچ عمران خان رئیس حکومت افغان دشمن پاکستان در اظهارنظر جنجالی در مورد روند گفتگوهای صلح، حکومت کابل و رئیس جمهور غنی را مانع صلح دانست و از طرح حکومت موقت به عنوان راهی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی افغانستان پشتیبانی کرد. این همخوانی طرح اتمر با طرحی که جنرال های پنجابی پاکستان برای افغانستان ریخته و از طریق طالبان به امریکا هم پیشنهاد کرده اند تصادفی نیست. اتمر از طریق انگلیسها و روسها با پاکستان در ارتباط بوده وفعالیتهای خود را نیز به احتمال قریب به یقین بامحافل استخباراتی همین کشور ها هماهنگ میکند. اگردر برابر مداخلهٔ مستقیم عمران خان اعتراضات دیپلماتیک جدی و بموقع از جانب افغانستان صورت نمی گرفت و حلقات سیاسی داخلی مطابقت طرح اتمر با طرح پاکستان را افشا و بر آن اعتراض نمیکردند، مغازله سیاسی اتمر و عمران خان ادامه می یافت. خلیلزاد نیزبرحرفهای عمران خان اعتراض نمود  و جان‌بس، سفیر آمریکا در کابل برای وضاحت بیشتر و واکنش به سخنان صدر اعظم پاکستان به خبرنگاران گفت که در نشست دوحه هیچ بحثی در مورد حکومت موقت در افغانستان نشده است. پشتیبانی اتمراز طرح حکومت مؤقت با خواست طالبان هم همخوانی دارد. وحید مژده مقام اسبق وزارت خارجهٔ طالبان که اکنون هم سخنگوی غیر رسمی ایشان با رسانه های غیر افغانی است، در مصاحبه ای با سایت ایرانی خاورمیانه چنین می گوید: "حکومت موقت عملی ترین راه است" " زیرا طالبان مسلح قانون اساسی را قبول ندارند. حکومت افغانستان که بر بنیاد قانون اساسی به وجود آمد را نامشروع می داند و به همین دلیل با حکومت مذاکره نمی کند و در عین حال؛ هر اقدامی که از سوی دولت انجام شود را قبول ندارند". به فرض محال که مطابق طرح پاکستان واتمر حکومت مؤقت عملی گردد و حکومت فعلی که از نظر پاکستان، طالبان واتمر وتیم اش مانع صلح پنداشته میشود از بین بروند، طی چند هفته امارت طالبان در افغانستان مستقر نمیگردد؟  البته که میگرددزیرا حنیف اتمر و سایرمعامله گران حرفه ای تیم اش به احتمال قریب به یقین در برابر امتیازات شخصی و در متابعت از خارجی ها سرنوشت ملت را به دست احیا کنندگان امارت جهنمی طالبی خواهند سپرد.

-    بتاریخ ۲۱ اپریل ستره محکمه چنین فیصله کرد: "در مطابقت با قانون و با در نظرداشت اوضاع کشورو براساس روئیهٔ قضائی ادامهٔ کار رئیس جمهور و معاونین اش تا انتخابات ریاست جمهوری لازمی می باشد". بدین ترتیب سوال مشروعیت وعدم مشروعیت کاراشرف غنی ومعاونین اش توسط بالا ترین مرجع قضائی کشور پاسخ گفته شد. اما اتمر و سایر کاندید ها به تکرار همان پیامی میپردازند که از خارج به ایشان دیکته شده است. 
-    بتاریخ ۲۹ اپریل (۹ ثور) لویه جرگهٔ مشورتی با مؤفقیت آغاز یافت. بیش از ۳۲۰۰ نماینده از سرتاسر افغانستان و اقشار مختلف مردم در خیمهٔ لویه جرگه در این جرگه اشتراک نمودند. در حالیکه اکثر سران تنظیمها لویه جرگه را تحریم کرده بودند، درمیان اشتراک کنندگان برخی از اعضا و فعالین شان دیده میشد. حامد کرزی که در ابتدا از تشکیل لویه جرگه استقبال کرده بود بعد ها آن را تحریم کرده و به طرفدارانش پیام داد که درعوض این لویه جرگه، در جرگهٔ که در اینده توسط او دایر میگردد اشتراک کنند. حتی عبدالله عبدالله هم به این امید لویه جرگهٔ مشورتی را تحریم نمود که اشرف غنی را از برگزاری آن منصرف سازد اما مؤفق نشد. کشور های مختلف از جمله روسیه، پاکستان، ایران، قطر، انگلستان و حلقاتی در حکومت ایالات متحده در ناکامی حکومت در برگزاری جرگه منافع داشتند زیرا این کشور ها می خواهند از حکومت افغانستان تصویر ضعیف و فاقد پشتیبانی مردم داده و موازنه را در همه سطوح به نفع طالبان وانمود سازند. حال آنکه کثریت نماینده های لویه جرگه را جوانان تشکیل میدادند و۳۰٪ شان زنان بودند. با برگزاری این لویه جرگه اشرف غنی به تنظیم سالاران و تکیه داران قومی ثابت ساخت که همکاری آنها برای ادامهٔ کار سیستم جمهوری ارزش حیاتی ندارد و با تحریم شان آب از آب تکان نمی خورد. این لویه جرگه همچنان پیامی بود به کشور های غربی درگیر در افغانستان حاکی از آنکه مردم افغانستان برده های تیکه داران قومی نیستند و از ارزش های دموکراتیک برای کشور خوددفاع میکنند. یکی از کاندید های آماتور تحریم کنندهٔ لویه جرگه یعنی جنرال نورالحق علومی پرچمی-جمعیتی از استحکام حکومت غنی چنان وحشت زده شده که در برابر کامره تلویزیون طلوع گفت: " آدم تعجب میکند، از نفر اول ارگ گرفته تا نفر های پائین همه آدم های فاسد شاید باشند". نه جنرال صاحب این جوانان فاسد نیستند. فاسد شما هستید که بحیث عضو پرچم نوکری روسها را کردید و با پولهای استخباراتی روسها قوماندانهای تنظیمی را فاسد ساختید. سپس پلان صلح ملل متحد را سبوتاژ کرده و قدرت را به برداران تنظیمی تان تسلیم کردید. در مدت یکماه که وزیر داخله بودید نتوانستید در یک کیلومتری وزارت تان از فجیع ترین جنایت قرن علیه فرخنده جلوگیری کنید. من تعجب میکنم چگونه جرأت کرده اید خود را کاندید ریاست جمهوری کنید؟ 
-    ۱۲ می ۲۰۱۹ شورای کاندید ها باز هم کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند تا همان افسانهٔ سر منگسک خود را برای رسانه ها تکرار کنند. سرحلقهٔ مافیای احجارکریمه احمد ولی مسعود که از کاندید های آماتور است و در شورای ۱۱ نفری کاندید ها عضویت دارد، از نام این شورا گفت: "ادامه و موجودیت حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا (۲۲ می) غیر قانونی میباشد. شورای کاندید ها برای ادارهٔ کشور پلان بدیل دارد. یک حکومت سرپرست ایجادگردد. معلوم نیست تفاوت حکومت سرپرست و طرح پاکستانی حکومت مؤقت چیست؟ نمیدانم آقای ولی مسعود که توسط حکومت تنظیمی ربانی به مقام سفیر افغانستان در بریتانیا رسیده و تا سال ۲۰۰۶ خود را مالک همه دارائی ها وعواید این سفارت تلقی میکرد، به حساب همان دوران در وزارت خارجهٔ افغانستان دوسیهٔ اختلاس ۵ میلیون پوندی اش حفظ است. چگونه جرأت میکند از قانونیت حرف بزند؟ و چگونه از جانب کمسیون انتخابات بحیث کاندید پذیرفته شده است؟ به هر حال کاندیداتوری شرایط زیاد مشکل ندارد و به همین سبب سه درجن کاندید ریاست جمهوری داریم که یک کم دو درجن آن در یک شورا بنا بر مشترکات نا مرعی جمع شده اند و خود را با تبلیغ طرح های دیکته شده از جانب خارجی ها مصروف میسازند، بدون آنکه تأثیری بر اوضاع داشته باشند. حنیف اتمر، که در تب رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخت میسوزد در همین کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد که: " حکومت وحدت ملی توان مدیریت کشور را ندارد و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان خرابتر می گردد و از سوی دیگر سران حکومت با اقدامات آگاهانه مانع اصلی تحقق صلح در افغانستان اند و باید این مانع برداشته شود". سوالی که مطرح میشود این است که در پهلوی پاکستان به زور کدام کشور دیگر آقای اتمر این گونه غُرمیزند؟ باید گفت که انگلستان سپانسرهمیشگی آفای اتمر است اما دل و گرده فعلی را حنیف اتمر بیشترمدیون  پشتیبانی پاکستان وروسیه می باشد. اعلام پشتیبانی روسیه از کاندیداتوری حنیف اتمر بر میگردد به تاریخ ۲۲ فبروری ۲۰۱۹. در همین تاریخ سایت دری آژانس خبری روسی سپوتنیک از قول ضمیرکابلوف نوشت: "همه در افغانستان میدانند که او یک سیاستمدار برجسته میباشد و از حمایت گسترده سیاسی برخوردار است. یکی از برتری های وی این است که او در دوران حکومت حامد کرزی و در حکومت کنونی افغانستان مسئولیت پست های بلند را به عهده داشت. او مدیری است که از مشکلات افغانستان آگاه است و میداند آنها را چگونه حل کند" . قرار معلوم کابلوف از طرح ها و راه حلهای حنیف اتمر برای افغانستان خبر دارد. اما مردم افغانستان میدانند که حنیف اتمر خود راه حلی ندارد. اما از نشخوار کردن طرح های دشمنان تاریخی افغانستان شرم ندارد.  هرآن چه را که خارجی ها بخواهند و اشرف غنی آنرا رد کند، روز بعد اتمربرای خوش خدمتی به خارجی ها از همان طرح  ابرازحمایت میکند.  من وافغانهای دیگری که میشناسم به این نظر هستیم که اتمر وسرمه های آزموده شدهٔ دیگری که در تیم شان خزیده اند قادر به حل هیچ مشکل افغانستان نیستند. ایشان به فرمان پاکستان، روسیه و حلقات سیاسی معین در امریکا راه را برای استقرارمجدد امارت طالبان در افغانستان خواهند گشود. باید جلو آنها گرفته شود. (ختم)
بهرام صادقی

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها