گرامیداشت روز شهدای

جنبش ملی و انقلابی مردم افغانستان
اشغال کشور ما توسط قوای متجاوز امریکا و ناتو طی هژده سال گذشته ، مردم زحمتکش و ستمدیدهٔ ما را به موج دیگری از توفانهای مداوم استعماری توأم با ادامهٔ جنگ و اشاعهٔ تروریزم  سپرده است .

ایجاد سیستم مافیائی قدرت در مرکز و تکمیل آن توسط قدرتمندان محلی ، دست غارتگران خارجی و چپاولگران داخلی را در مجموع عرصه های زندگی ، برای حاکمیت ضد مردمی و ضدانسانی استعمار خونریز و ارتجاع مکار  باز گذاشته است .
در حاکمیت کنونی جائی برای منافع ملی و توده های وسیع مردم در نظر گرفته نشده است . سیستم بهم پیچیده و درهم تنیدهٔ دزدان خارجی و شرکای بومی شان ، بوروکراسی فاسدی را به نمایش گذاشته است که هیچ تمدن انسانی قرن بیست و یکم را بر نمی تابد . انتخابات که در اصل باید برای آحاد مردم این امکان را میسر سازد تا در چگونگی ساختار و ترکیب قدرت و تعیین سرنوشت شان نقش اساسی را به عهده گیرند ، به میدان کشمکش گروههای وابسته به قدرتهای خارجی ، مبدل شده و هریک از اشغالگران و مداخله جویان میکوشند تا عوامل خود را در قوه های سه گانهٔ کشور نصب کنند . استعمارگران اشغالگر با سپردن مقدرات مردم به باند های جنایتکار ، زندگی روزمره آنها را به هردم شهیدی سازمان یافته مبدل نموده و در تلاش برای آوردن گروه تروریستی طالب میباشند تا حاکمیت وحشت و ترور را رسما در شهرها توسعه دهند .
مردم رنجدیده و بلا کشیدهٔ ما که بار ها در تاریخ مبارزاتی خود دست به فداکاری زده و برای زندگی صلح آمیز ، آزاد و شرافتمند قربانیهای بیشماری داده اند اکنون تحت ستم مضاعف استعمار چپاولگر و ارتجاع جنایت پیشه روزگار سختی را میکذرانند . هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان )هجاما ( با فرارسیدن جوزای خونین ، طی برگزاری محفلی در نظر دارد تا مانند سال های گذشته به تجلیل قهرمانی ها و حماسه های شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور بپردازد . هژدهم جوزای امسال مصادف است با سی و نهمین سال به جاودانه پیوستن مجید بزرگ قهرمان افسانه ای مردم و بنیانگذار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ) ساما( و جبههٔ متحد ملی افغانستان . تجلیل از مبارزات و قهرمانیهای مردم و فرزندان صدیق شان با اتکأ به مردم وپافشاری بر منافع ملی و خواستهای انقلابی شان در شرایط کنونی ، بخشی از مبارزات ضد استعماری و ضد ارتجاعی مردم ما میباشد . مقدم همهٔ دوستان و اشتراک شان را در این محفل گرامی میداریم .

زمان : روز شنبه هژدهم جوزای ۱۳۹۸ مطابق به هشتم جون ۲۰۱۹ ساعت یک بعد از ظهر.

آدرس :
Kinder und Jugendhaus Hörsterfeld
Von-Ossietzky-Ring 24 , 45279 Essen(Germany)__
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها