فرایند شکل گیری هستی

 جون ۲۰۱۹برای پی بردن به سیر تشکل "هستی" ابتدا به جستجوی "حسن"  میرویم، که مشخصات زیبایی آن در ذهن و زبان شاعر چنین خطور میکند:
اول: خال سیاه پشت لب،
دوم: لب های پسته مانند،
سوم: دهان چون غنچه ای گل،

چهارم: دماغ (بینی) برجسته،
پنجم: چشمان چون نرگس خفته،
ششم: آبروی مانند کمان و همچنان دم مار،
هفتم: زلف سیاه چلیپا و 
هشتم: رخسار نور افشان چون ماه و خورشید و ستاره
این مشخصات به مثابه نماد از زیبایی در اشعار شاعرانی که رنگ و بوی شاعرانه دارند، بخوبی جلوه نموده، در دل ها آتش مهر و محبت را شعله ور میسازند. عاشقان دیوانه وار پی معشوقه های شان  میتپند و خیل وصال را در سر می پرورانند. این مشخصات از یک طرف، و از طرف دیگر پسرانی که در دوران شیرخوارگی به یک دست پستان مادر را گرفته و به سوی دهان می برند، و به دست دیگر موها و پستان دیگر را لمس میکنند، معبود های جنسی خود را انتخاب میکنند، با هم مدغم گردیده و تلاش عاشقانه را شدت می بخشند. شیری را که از در دوران کودکی از پستان مادر نوشیده اند، مبدل به خون و خون مبدل به انرژی گردیده و به شدت بالای عاشقان فشار می آورد تا هرچه زودتر خود را به معشوقه برسانند. 
ولی در افغانستان مجال این زمینه تنگ است. مردن آن سرزمین اکثراً مسلمان هستند، و در اسلام به تعبیر عموم حجاب برای زنان شرط بوده، تخطی از آن سزاوار مجازات می باشد. بنا بر آن یکجا شدن زند و مرد، یا به عبارت دیگر ازدواج زن و مرد بالواسطه صورت میگیرد. بر اساس این سنت دیرینه  اقارب پسران جوان نزد اقارب دختران جوان به خواستگاری میروند. پس از مذاکرات بین آنها و توافق شرایط ازدواج فراهم میگردد. در شب عروسی، داماد هر گاه معبود های جنسی خود را با مشخصات حسن در عروس می یابد، مقاربت های جنسی صورت میگیرند. در نتیجه این مقاربت ها باعث تولید نسل گردیده، تولید نسل باعث تکامل و تکامل باعث هستی میگردد. در هستی عاشق و معشوق چون گل و بلبل  زندگی بدون درد سری را پیش میگیرند و محل بو و باش خود را فردوس برین ساخته در ان دل شاد و لب خندان دارند. اما از سوی دیگر ازدواجی که بالواسطه صورت میگیرد، بعید است که اساسی باشد،  و در شب عروسی معبود های جنسی و مشخصات حسن از طرف داماد در عروس دیده شوند. بلکه علی الرغم آن دیده نمیشوند و در آن شب عروس مورد تنفر داماد قرار میگیرد. در نتیجه نفرت جایش را به خشونت میدهد، و خشونت باعث ستیز گردیده و آسودگی در دامان خانواده میسر نمیگردد.    


 
 

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها