پیام تسلیت 

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند(فافون)
۱۴/۷/۲۰۱۹

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند (فافون ) بنمایندگی از هیأت مدیره (فافون) و انجمنهای عضو فدراسیون درگذشتِ شاد روان دکتر سید کبیر میری دانشمند گرامی،

مبارز خستگی ناپذیرو عضو هیأت تحریرسایت وزین گفتمان را خدمت خانواده آن زنده یاد، بازماندگان، خویشاوندان وهمکاران ایشان اعم از شورای دموکراسی تا گردانندگان گفتمان دموکراسی تسلیت گفته، مراتب همدردی وغمشریکی خود را اعلام داشته برای همه بازماندگان، خویشاوندان و دوستان شان صبر جمیل و شکیبایی ارزومندیم.
به ابدیت پیوستن روان شاد دکتر کبیر میری گران ارج و روشنفکر متفکر با خدمات ارزشمندی که در عرصه تعلیم و تربیت واصلاح  شیوه اموزش مترقی و کار آمد بویژه در کشورهای پسا استعمار صاحب نظرو اندیشمند توانا بود نه تنها برای جامعه معارف بلکه برای جامعه فرهنگی و هواداران دمکراسی ضایعه بزرگی بشمار میاید.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند(فافون) مراتب تسلیت ویژهٔ خویش را خدمت همکاران گران ارج ان شادروان، آقایان دکترسید موسی صمیمی، دکتر رسول رحیم، معراج امیری و انجنیر اسدالله الم هیأت محترم تحریریه سایت گفتمان اعلام داشته وبرای همه همکاران آن زنده یاد صبرو استقامت در این اندوه بزرگ ارزومندیم.


هیأت مدیره   فدراسیون
سازمانهای پناهندگان افغان در هالند
(فافون) 

.

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها