دستنویس محمد طاهر بدخشی در پشتیبانی از عبدالمجید کلکانی

زنده یاد محمد طاهر بدخشی ۴۵ سال پیش، برای جلب پشتیبانی مردم از زنده یاد عبدالمجید کلکانی پس از خلق » حادثه « توطئه گرانه علیه او » شبنامه گونه ای نگاشته است.

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها