از خواست خانوادهای تحصن کنندهٔ افغان در سویدن حمایت میکنیم!

کرسی نشینان کابل بهمان اندازه که در تامین امنیت مردم در داخل کشورعاجزند، درامور کشورداری، ایجاد عدالت، تامین معیشت و تدبیر دولتداری به درامه و سِرک مسخره ومضحکی مبدل گردیده تا یک نظام دولت ساز!

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها