در غرب ایدیولوژی صادراتی وجود ندارد !

(دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات کالای صادراتی نیست) !

طوریکه دیده می شود، تعداد زیادی از دوستانی که در مکتب دیروزی سوسیالیزم‫/‬کمونیزم بزرگ شده اند و با وجود اینکه چندین سال در کشور های غربی زندگی کرده اند، هنوز هم دنیای غرب را نشناخته اند ‫(‬چون فقط جسم شان در این کشور ها وجود دارد‫)‬...‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها