اشرف غنی احمد زی صدمین سالگرد کسب استقلال سیاسی کشور را در قصردارلامان چه با شکوه برگزار کرد!

محمد اشرف غنی رئیس جمهور د.ج.ا.ا. مراسم گرامیداشت از صدمین سالروز استرداد استقلال سیاسی کشور را در قصر دارلامان بدون حضور معاون اول، اعضای ریاست اجراییه خودش بدون حضور حتی یکنفر زن از زنان ملکی برگزار کرد 
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها