نقش روحانیون در برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان

صلح به عنوان پدیدهی که امروزه تمامی مردم افغانستان به آن سخت نیازمند هستند، توجه ملت و جهان را بخود جلب نموده است. برای برقراری صلح و امنیت پایدار در افغانستان از گزینه های مختلفی استفاده شده است ولی نتیجه مطلوبی از آنها بدست نیامده است.

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها