پیکار پامیر در میان فرهنگیان استرالیا

دانشمند گرانمایه، پژوهشگر خسته گی ناپذیر، نویسندۀ بی هراس، مورخ حقیقت نگار و شاعر وارسته آقای کریم پیکار پامیر که بیشترِ هموطنان و پارسی زبانان از طریق کتابها، مقالات، ایراد ها در مجامع علمی و فرهنگی، ارائۀ برنامه های تلویزیونی ....

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها