عبدالله عبدالله از"عزاداران مسعود" دفاع کرد!

بتاریخ نهم سپتمبر۲۰۱۹ به مناسبت سالگرد شهادت احمدشاه مسعود گردهمائی های توسط سیاسیون برگزارشد که بیشترشکل کمپاین انتخاباتی را داشت. متأسفانه عدهٔ زیادی ازکاندید ها نه حرفی در مورد ساحهٔ تمرکزکار خویش بعد از پیروزی حرف میزنند و نه پلان کاری برای ارائه به مردم در جریان کمپاین ها دارند. ترس از رای کم آوردن و بازنده شدن آنها را واداربه اتهام بستن برسایر کاندید ها و تهدید به ایجاد بحران در صورت بازنده شدن میسازد.

در گردهمائی هرات اسماعیل خان میزبان وسخنگوی اشتراک کنندگان جلسه مخالفت خویش را با برگزاری انتخابات ۶ میزان ابراز داشت که بیانگر ترس شدید از آینده میباشد.
آنچه طبق معمول در این روز بازهم اتفاق افتاد نمایش گروهی خشونت و تیراندازی از جانب تفنگداران غیر مسؤل است که در موتر های داتسن مجهز با انواع اسلحه اتوماتیک و با برافراشتن پرچم دوران جنگ های خانمانسوز تنظیمی بر داتسن های خویش خاطرهٔ جانکاه سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ را در اذهان مردم کابل تداعی میکنند.


در جریان تیر اندازیهای این تفنگداران که مردم کابل آنها را ولگرد و بی بندوبار وعامل قتل و زخمی شدن افراد بیگناه میدانند، یک سربازگانیزیون کابل که وظیفه ای جزتأمین نظم شهر نداشت به ضرب گلولهٔ این قاتلین کشته شد و بیشتر از ۱۶ تن شهریان کابل زخمی شدند. رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی بدون اینکه بخاطر شهادت یک سرباز و زخمی شدن تعداد زیاد هموطنان در اثر حملهٔ تفنگداران غیر مسؤل ابرازانزجار کند، این لومپن ها را با تقلید بی مورد از اصطلاح مروج عزاداران حسینی، "عزاداران مسعود" نامیده و از نیرو های امنیتی بخاطر "برخورد غیر انسانی و غیرمسلکی " این نیرو ها حین دستگیری آنها انتقاد  نمود. باید از آقای عبدالله پرسید پس برخورد مسلکی و انسانی با افرادی که بدون هیچگونه اعتنا به نیروهای امنیتی با اسلحه غیر قانونی داخل شهر شده و برمردم ملکی تیراندازی میکنند و در حین دستگیری هم به نیروهای امنیتی حمله ور شده و یا حد اقل در برابرمؤظفین امن عامه از زور کار می گیرند چگونه باید باشد؟ اگر شما یکی از مؤظفین امنیتی می بودید، آنها را جبرأ دستگیر نمی کردید؟ نیروهای امنیتی بسیار مسلکی عمل کردند. نخست اطلاعیه دادند وتیر اندازی را ممنوع کردند. صرف بعد از اینکه شاهد قتل یکی از همکاران شان و زخمی شدن شهریان کابل بودند،  دست بکار شدند. برعکس آقای عبدالله، برخورد احمدمسعود پسر شهید مسعود در این رابطه بسیار اصولی بود. وی با رد اعمال این ولگردان گفت باید سرکوب شوند و نیروهای امنیتی ما این کار را میکنند. آقای عبدالله باید بداند که با ناز و نزاکت نمیتوان از مردم در برابر تفنگداران غیر مسؤل دفاع کرد!
 

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها