کنفرانس بين المللی فارو

 اینک، امسال کنفرانس سالانۀ فارو در 19 اکتوبر 2019 در هالند برگزار می گردد. امسال به مناسبت صدمين سالروز استرداد استقلال افغانستان) 1919 (، به منظوربزرگداشت از فدائيان استرداد استقلال و برای مروری برزوایای مختلف استقلال و اصلاحات امانی، فارو کنفرانس سال 2019 خویش را به این موضوع اختصاص داده است.
 

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها