افغانستان، سرزمین آسیب هاب بی روزنه"

کتاب است که در این اواخر در جمهوری اتحادی آلمان با همکاری "انتشارات شاهمامه، هالند" چاپ و نشر گردیده است.در این اثر نویسندگان (داکتر سيدموسی صميمی و ضياءالدین صدر)  در یازده گفتگوی سياسی، اقتصادی و اجتماعی بحران حاکم در سرزمين هندو کش را نقادانه بررسی کرده و بدیل های در خور یک تحليل سياسی کارا پيش کش ميکنند.
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها