عطفی بر گروه " بوکوحرام " در افریقا

پیکارپامیر – کانادا

یکی دیگرازنمونه های ننگین و دهشت انگیزِ وهابیسم و سلفیسم درقارۀ افریقا ( کشورنیجریا) عبارت ازایجادِ گروهِ مسلح، بیرحم وخونریز بنامِ " بوکو حرام " به رهبری شخصی بنام " محمد یوسف " بود.

این گروهِ تیره اندیش، ضد علم، ضد زن و ضد تمدن درسال ۲۰۰۲ میلادی عرض اندام نمود و تا سال ۲۰۰۹م بیشتر از یکصد هزارانسانِ نیجیریایی را به نا بودی کشانید. محمد یوسف رهبرِاین گروهِ سلفی آنقدرجهالت پیشه بود که حتا تئوری علمی کروی بودنِ زمین را نمی پذیرفت و این نظریۀ علمی و ثابت شده را به سخریه میگرفت. کارِاین گروهِ تاریک اندیش ِخنجربدست، پس ازمرگِ محمد یوسف و گزینش " ابوبکر شیکاو " به سمت ِرهبری آن، رونق بیشتریافت.
وقتی نام و کارنامه های شرم آورِ گروه " بوکو حرام " بیشتربرسرِ زبانها افتاد که آنها به تعداد سه صد تن ازدوشیزه گانِ دانش آموزِنیجیریایی میان سنین دوازده تا هجده ساله را درماه اپریل ۲۰۱۴م ازیک مکتبِ شبانه روزی ربوده واعلام کردند که آنها را بحیث بَرده دربرابرِ۱۲ دالرامریکایی خواهند فروخت و یا آنها را به عنف به ازدواج ِمردان درخواهند آورد. جالبتراین بود که رهبرِاین گروهِ رجعتگرا اعلام نمود که دو تن ازآن دوشیزه های نُه ساله ودوازده ساله را به نکاح خودش درمی آورد.
۲
یک منبع سازمان ملل دراوایل سال ۲۰۱۵ میلادی، طی انتشار گزارشی گفت که تنها ظرف یکسال (۲۰۱۴م) به تعداد ۷۳۰۰ نفرغیرنظامی توسط تفنگدارانِ " بوکوحرام " درنیجریه به قتل رسیده اند، به تعداد ۳۰۰ مکتب طی همین مدت تخریب گردیده و جمعاً به تعداد ۵ ملیون نفر دراثرکشتارها و تاخت و تازهای ویرانگرانۀ این گروه، بی خانمان شده اند.
 
                                   ابوبکرشیکاو  رهبر گروه " بوکوحرام "
این دست اندازی ها، رسوایی ها و تروریست پروری های مقام های سعودی تا آنجا گسترش یافت که قرارِگزارشِ نشریۀ الکترونیکی " فارسی – رو " بندربن سلطان رییس شبکۀ جاسوسی عربستان سعودی طی دیداری با پوتین رییس جمهور روسیه هشدارداد که اگر روسیه شکستِ سوریه را نپذیرد، آنان {مقام های سعودی}، تروریست های چچنی را برای حمله به المپیکِ زمستانی ۲۰۱۴م درسوچی {قلمرو روسیه} آماده میکنند و درصورتیکه روسیه دست ازحمایتِ حکومتِ بشاراسد در سوریه بردارد، تضمین میکند که دربازی های المپیکِ
۳
زمستانی، اجازۀ حضور و بروزِگروه های تروریستی قفقازو چچن را نخواهد داد. و بهمین دلیل و بخاطرِ انفجارِ بزرگ ِشهر ولگاگرادِ روسیه، پوتین عربستان سعودی را رژیم تروریستی خواند و سایرمنابع مطلع نیز، رژیم ِمذکور را صادرکنندۀ تروریسم درسراسرِجهان خواندند.
تا آنجا که ظرفِ چند دهۀ اخیرثابت شد، اکثریتِ عناصرِتروریست وفعالیتهای خونینِ تروریستی آنها درکشورهای مختلف، اصالتِ سعودی داشته وآنان، پیرو مذهبِ خرد گریز و رجعت گرای وهابی بوده اند. همین ماهیتِ ضد عقلانی، عقب گرایی فکری و دشمنی با هرنوع علم و روشنی و تمدن و خودکشُی " درراه خدا "، " رفتن به بهشت " و درآغوش کشیدنِ " حوروغلمان"، استفاده ازعوایدِ سرشارِ نفت وگاز وغیره، مساعد ترین بسترِعملیاتِ انتحاری و مردمکشُانۀ سالهای اخیر را تشکیل میدهد. این واقعیت بحدی قابل فهم است که حتا خانم هیلاری کلنتن وزیرِ امورِخارجۀ اسبق ِامریکا، بصورت رسمی و با صراحت، سازمان القاعده، گروه طالبان و لشکر طیبه درپاکستان را اززمرۀ عمده ترین گروه های تروریستی مورد ِحمایتِ فکری و مالی رژیم عربستان سعودی معرفی نمود.
منابع مطلع و ازآن جمله نشریۀ انترنیتی " اگزماینر" باساسِ اسنادِ دست داشته نوشت که عربستان سعودی به تعداد سی هزار تروریست ِمزدور وعناصرِاطلاعاتی  تنها در یمن دارد. چنانکه درهمین لحظاتی که این سطور رقم زده میشوند، رژیم وهابی عربستان سعودی، به سودِ ایالات متحده و به همکاری نیرو های نظامی پاکستان، مشغول بمبارانِ یمن و حملات ِ خونین علیه " حوثی "
۴
های آن کشور میباشد. این نکته را نیز باید متذکرشویم که  " حوثی" های یمن ازنظرفکری و عقیدتی، پیرو مذهب تشیع هستند ودر بحبوحۀ تحولات سیاسی و رویداد های اجتماعی آن کشور(جابجایی رؤسای جمهوری)، به یک نیروی نظامی قوی مبدل شدند.
رژیم وهابی عربستان سعودی البته قبل ازاین اقدامِ نظامی علیه یمن و باساس بلند پروازیهای سیاسی و هژمونی طلبی هایش درخاورمیانه، آنهم درپناهِ حمایت های دوقدرت بزرگ (امریکا و انگلستان)، مقادیرهنگفتِ سلاح های پیشرفته به شمول طیاره های مدرن، تانکهای مشهورآلمانی به ارزش ملیارد ها دالر خریداری نموده بود. طوریکه طی صفحات دیگرِ این اثر نیز نگاشته آمد، عربستان سعودی درتلاش آنست  تا به همکاری تنگاتنگِ حکومت مدارانِ نظامی پاکستان، دارای سلاح های اتمی نیزباشد که این خود، زنگ خطردیگری برای کشورهای خاور میانه و سایرمردمانِ جهان خواهد بود.
اقدامات و فعالیتهای تروریست پرورانۀ رژیم سعودی تا آنجا گسترش یافت که همین اکنون دراکثر کشورهای خاورمیانه، آسیا و جنوب شرقِ آسیا، افریقا و جا های دیگر، با پرداختِ پول، تکثیر و ترویجِ مذهب وهابی و فعالیتهای تروریستی تحت نام " مراکزِسلامی "، " تعلیماتِ اسلامی "، " تأسیسِ مساجد و مدارس" و امثالهم که تعدادشان باساس آمارِمنابع معتبرِجهان به ششهزار مرکزِفعال وهایی سازی بالغ میشود،  دست دارد.
۵
اما، مقام های وهابی عربستان سعودی در مورد ِخودشان و قدرتِ مطلقۀ سیاسی شان بسیار حساس اند. مثلاً، ادارۀ دیده بانِ حقوق بشرِسازمان ملل، علیه آن سلسله ازقوانینی که درآن کشور وضع گردیده وحتا هرگونه بیانِ انتقاد آمیزرا که حقِ مسلمِ شهروندی است، مُهرِ" تروریسم " زده و مرتکبِ آن را به مجازاتِ سخت آشنا میسازد، اعتراض نمود. یا بعبارۀ دیگر، رژیم سعودی هرآنچه بد است، برای دیگران و آنچه خوب و بی ضرراست برای خود می طلبد. یعنی مقام های عربستان سعودی، کوچکترین حرکت واقدامِ مخالفانه علیه منافع شخصی، سیاسی و خانواده گی شان را از سوی هرفرد یا گروهی که صورت گیرد، نه تنها که تحمل ندارند، بلکه آنرا با شدید ترین و بیرحمانه ترین وجهی سرکوب مینمایند، مگرملیونها دالر و دینار را در راه تربیت، تجهیز و تقویتِ گروه های تروریستی وهابی وحتا غیروهابی درمنطقه وسایرِ نقاطِ جهان به مصرف میرسانند تاابزاری باشند برای پیشبرُدِ اهداف و مقاصدِ سیاسی – مذهبی خودشان واربابانِ غربی شان درسراسرِدنیا.
درنتیجۀ همین تلاشها، دست بازیها و مصارف ملیارد دالری رژیم وهابی عربستان سعودی در همسویی و همگرایی های سیاسی ابرقدرتهاست که بر وفقِ گزارشِ ماه مارچ ۲۰۱۵م سازمان ملل، " در فاصلۀ اواسطِ سال ۲۰۱۴ تا مارچ ۲۰۱۵م، تعداد تروریست های خارجی در سراسرِ جهان به میزان ۷۱ درصد افزایش پیداکرده است "

۶
درافغانستان، تا سالهای طولانی، چیزی بنام وهابی، سلفی، تکفیری، تبلیغی، انتحاری و ... سراغ نمیشد ومردم ما ازاین بیماری های خطرناک اطلاع نداشتند و اما ازچند سال بدینسو، با سقوط ِنظام جمهوری، براه اندازی کودتا های نظامی، جنگهای تنظیمی و مداخله های اجنبی درامورِکشورِما، افکارو اندیشه های سیاسی واپسگرا، بخصوص افکاروعناصرِوهابی وتکفیری درپناه ملیونها دالر و دینارِسعودی به داخل کشورفرستاده شد که هنوزهم درحال گسترش و جابجایی بیشترمیباشد. چنانکه طبق برخی ازآماروگزارشها، همین اکنون، به تعداد بیشترازسه ملیون طلبۀ وهابی درپاکستان و صد ها مدرسۀ مذهبی نوع وهابی با هزاران طلبۀ افغانی  درداخلِ افغانستان مشغولِ آموزش های مذهبی  و درمجموع، اسلام سیاسی میباشند.

 

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها