دفاعنامه‎ های مولانا بحرالدین باعث در دادگاه‎های نظام پادشاهی

زنده‎یاد مولانا بحرالدین باعث از اندیشمندان و مبارزانِ برجسته و بلندآوازۀ راه آزادی و عدالت‎خواهی نیمۀ دوم سدۀ بیستم افغانستان است. او از یاران نزدیک زنده‎یاد محمد طاهر بدخشی و از اعضای ارشد رهبری ساختار سیاسی بود که بدخشی بنیاد گذاشته بود.

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها