مقدماتی بر جامعھ شناسی اصطلاحات و مقولات اجتماعی

(م. طاھر بدخشی)امروز دیگر با اکتشافات مھم و پیشرفت ھای عظیم (سیانس) و اختراعات محیرالعقول ( تکنالوجی) اشخاصی یا طبقھ ای با (طبیعت شناسی) و (زیست شناسی) بصورت علنی مخالفت نمی کنند یا نمی توانند.
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها