واپسین روزهای زندگی محمد 3

فصل ٢
توطئۀ عقبه

منابع سنی و شیعه در قضیۀ سؤقصد ناکام عقبه همخوانی زیادی با هم دارند.  تفاسیر معتبر قرآنی نیز در توضیح آیۀ ٧۴ سورۀ توبه ازین دسیسه یاد می‌کنند:

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها