در حاشیه ای متن دفاعنامه های شادروان بحرالدین باعث

یادداشت کوتاه.
جناب محبوب الله کوشانی؛ به یاری استاد میر، متن دفاعنامه های شادروان بحرالدین باعث، صورت دعوای سارنوال موظف و مسائل مرتبط به دفاعنامه های یاد شده،

همچنان نقش جاودان یاد طاهر بدخشی و جناب بشیر بغلانی در موضوعات مربوط به دفاعنامه های مزبور به وضاحت دیده می شود و در۳۳ برگه تایپ، به صورت بی دی اف در تارنمای "خراسان زمین" و سایت "گفتمان" به نشر رسیده است.
خواستم؛ بخشی کوتاه پیش مقدمه آن را که توسط کوشانی ترتیب شده، در این برگه بگذارم. اگر دوستان علاقمند مطالعه دفاعنامه های یادشده باشند، به آدرس های فوق (خراسان زمین و گفتمان) مراجعه نمایند، از محتوا و متن آن مستفید گردند.
در امتداد مقدمه که در ذیل می خوانید، اینجانب (قیام) دیدگاه خود را در مورد رویداد تظاهرات۱۳۵۱خورشیدی منحیث یک تن از برگزار کننده تظاهرات مذکور گذاشتم، فکر کنم مطالعه آن خالی از مفاد نخواهد بود.

بخشی از مقدمه.
دفاعنامه های مولانا بحرالدین باعث در دادگاه های نظام پادشاهی
به نام خداوند جان و خرد
زنده یاد مولانا بحرالدین باعث از اندیشمندان و مبارزانِ برجسته و بلندآوازۀ راه آزادی و عدالتخواهی نیمۀ دوم سدۀ بیستم افغانستان است. او از یاران نزدیک زنده یاد محمد طاهر بدخشی و از اعضای ارشد رهبری ساختار سیاسی بود که بدخشی بنیاد گذاشته بود. مولانا باعث سخنور جادوکلام و مبارزدلیر و بیقراری بود که از هر امکان و مجالی برای روشنگری، آگاهی دهی و بسیج مردم [در] برابر ظلم و اجحاف ستمگران و حاکمان غدار و اغواگری های روحانیت قشری و تحجراندیش استفاده میکرد و به تشریح عوامل بنیادی پسماندگی جامعه و کشور می پرداخت. او مرد میدان اندیشه وعمل بود. به همین خاطر دَم و دستگاه حاکمه بارها برایش دسیسه چیدند و زندانی اش کردند.
به ادامۀ انتشار اسناد ارزشمند، وابسته به تاریخ و کار و پیکار گذشتۀ سازمان سیاسی به رهبری زنده یاد محمد طاهر بدخشی، اینک مسوده ها و متن های دو دفاعنامۀ جداگانه در محاکم نظام شاهی را به مناسبت۸عقرب سال روان، سالروز تولد و شهادت زنده یاد بدخشی، خدمت جوانان علاقه مند خط فکری او و پژوهشگران تاریخ مبارزات سیاسی کشور پیشکش میکنم.
بخش اول، اسنادِ مربوط به دفاعنامۀ سال۱۳۴۹مولانا باعث و بخش دوم، اسنادِ مربوط به دفاعنامۀ سال۱۳۵۱خورشیدی مولانا باعث و همرزمانش را در بر خواهد داشت...

دیدگاه و نظریات
صاحب این برگه.
محترم محبوب الله کوشانی درود!
ذهن شما تازه ماند و بدن تان از کسالت و رخوت روزگار بدور باد. همچنان دست آستاد کریم شاه میر درد را نبیند و بدن شان استوار که سندهای قابل خواندن و در عین حال تاریخی را که گوشه ی از کارکردهای شادروان بدخشی، جاویدان یاد باعث و برخی از همرزمان آنها را که بیش از نیم قرن از آنها (سندها) میگذرد با پشتاکار و عرقریزی، در اختیار دوستان وعلاقمندان قرار دادید.
باید خاطرنشان ساخت؛ در تداوم مسوولیت زعامت رهبری سازمان بدخشی، اگر به بی راهه نرفته باشم پس از شادروان بدخشی، جناب محمد رفیع خوست فرنگی، شادروان انجنیر عبدالرشید فرخاری و در ادامه شما (کوشانی) در راس هرم رهبری سازمان مزبور به ترتیب یکی پس از دیگری قرار داشتید. (عجالتآ به تاریخ ایجاد حزب آزادگان و چند و چون کارکردهای آن اشارۀ ندارم)
از آن جمله شما دو تن (محبوب الله کوشانی و محمد رفیع) شکر که در قید حیات استید، به یقین و باور کامل می دانم و تاکید میکنم، چیزهای زیادی را با جمع اندکی از همرزمان خویش با خود دارید. در آینده نزدیک باعث زحمت شما گرانمایه ها درباره چند - چون دیدگاه و کارکردهای سازمان بدخشی/ حزب آزادگان افغانسان،... وغیر خواهم شد.
جای خوشی است که "انیستیتوت طاهر بدخشی" به ابتکار خانواده شادروان بدخشی، مدتی پیش ایجاد (کارکردهای به زبان های خارجی داشت/ دارد) و اعضای انستیتوت مزبور اقدام آزمایشی عملی خود را در بخش فارسی آغاز و برای آماده سازی و نشر قسمتی از دست نوشته های "بدخشی" که در اختیار دارد، فعال شده، مژده ی است بر بخشی از آنچه که سالها چشم به راه آن بودم/ بودیم.
اشاراتی مختصر در ارتباط با تظاهرات دهقانی
۲۹قوس۱۳۵۱آفتابی در شهر فیض آباد بدخشان:
- در تصویب و چگونگی آغاز، پایان تظاهرات مزبور، انتخاب شعارها، تشخیص افراد برای وظیفه های مشخص، زنده یاد بحرالدین باعث در راس با جمعی از همرزمانش نقش عمده و کلیدی داشت. همچنان اجرای تصمیم و رهبری عملی تظاهرات به جناب ظهورالله ظهوری و تنی چند سپرده شد و در اجرایی وظیفه خوب عمل کردند.
- دوستانی چند برای قهرمان سازی گرداندگان تظاهرات (یکی از آنها من "قیام" من بودم) و چگونگی آن،...، کارکردهای جناب غلام علی آیین والی وقت بدخشان در زمان تصدی ولایت، در ده/ دوازده سال آخیر چیزهای نوشتند/ گفتند که با واقعیت مساله و متن دفاعیه ارائه شده توسط مولانا باعث در دادگاه ها هیچ همخوانی نداشت/ ندارند، موی به اندام انسان که از جریان رویداد آگاه است راست می گردد و از محتوای متن صورت دعوی سارنوال موظف، آگاهانه و یا ناآگاهانه چند گام فراتر پا پیش گذاشتند. یعنی سارنوال موظف نوشت: گردانندگان تظاهرات؛ میخواستند گندم گدام را چور نمایند اما نیروهای امنیتی مانع آن شد. مگر برخی دوستان ما نوشتند: درب گدام را گردانندگان تظاهرات شکستند، گندم گدام را مطابق میل و پروگرامی که از قبل با خود داشتند توزیع نمودند.
این نوشته ها هنوز در برخی از سایت ها، چند رسانه الکتریکی، همچنان در متن چند کتاب گنجانده شده، به نشر رسیده و در اختیار زیادی از علاقمند کتاب قرار دارد. خوب خواهد شد، پس از این دوستان مهربان! به کمبودی های گفتاری و نوشتاری خویش با احساس مسوولیت توجه و دقت لازم نمایند. اگر ممکن باشد که است؛ نویسندگان آن نوشته ها، گردانده و نطاق آن ویدیوها به اصلاح نوشته ها و ویدیوهای خویش در مورد با لطف و کرم که دارند اقدام نمایند.
- سارنوال موظف بی دقت و بیکاره، نام جناب محمد "ظهیر" را اینطور نوشت: محمد "زهیر" و...
- سرانجام بنا بر بی پایه بودن دعوی سارنوال برای متهمین مزبور جزاهای سنگین حبس از پانزده تا شش سال از قاضی طلب نمود، با وجود پافشاری غلام علی آیین بحیث مهره کلیدی حکومت وقت (دهه دموکراسی نظام ظاهرشاهی) پنج تن از متهمان از یک سال تا شش ماه حبس تنفیذی، یک تن محکوم به جریمه نقدی و دو تن برائت گرفت. در حالی که همه قابل برائت بودند و تمجید. و حکومت مرکزی (کابل) می بایست به عوض گردانندگان تظاهرات، مسوولین حکومت محلی (بدخشان) بخصوص والی را مجازات می کرد، چون کمک (از جمله گندم) بشردوستانه کشورهای جهان را به مستحقین نه، بلکه در اختیار کلاهبرداران محل قرار داده بودند.
پیشنهاد:
اگر دوستان/ شیفتگان راه عدالت به بزرگواری خویش لطف نمایند، متباقی دعوی های سارنوال/ سارنوال ها، دفاعیه متهم/ متهمین، فیصله/ فیصله های محاکم (مربوط به بدخشی، باعث و یاران آن دو) در اختیار دارند/ داشته باشند، از طریق حزب آزادگان و یا مستقیم در اختیار جناب کوشانی قرار دهند تا نشر گردد/ گردند و تشنگان، در همین مورد حداقل رفع تشنگی نمایند. اگر اسناد مورد نظر در اختیار دوستان نباشد، با به کارگیری شیوه های مختلف و ابتکار سازنده، کاپی های آنها را میتوان از ذخیره گاه ارگانهای عدلی و قضایی به دست آورد و مسیر پیشنهاد شده را برای نشر- دنبال کرد. البته حداقل کاریست باید برای شاد ساختن روح آن دو جان باخته (بدخشی، باعت) و دیگرانی که در میان ما نیست انجام داد. آنها خون، جان نثار کردند و ما...
اشاره.
محاکمه مولانا باعث و یاران او دوبار:
یکی؛ در مرکز ولایت بدخشان و دو؛ در شهر کابل دایر گردید و شادروان بدخشی مانندعقاب بلندپرواز، آن روز در آنجا (جریان محکمه در کابل) حضور فیزیکی، معنوی و سایه سنگین داشت.
روح رفتگان شاد،
و ما که با ریزش عرق پیشانی
هنوز- زنده.

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها