برخی ازگروه های تروریستی ساخت پاکستان

وحملات آنهاعلیه هند و افغانستان
تذکراین نکته نیزضروری است که یک سلسله از" تنظیم" های بنیادگرای مذهبی "دیوبندی" ، " وهابی" و" جهادی"، درسالهای مقاومت ضد روسی مردم افغانستان و حتا پس ازآن،

غالباً تحت امر و نظارتِ شبکۀ استخباراتِ نظامی پاکستان غرضِ خرابکاری درقلمروهندوستان و افغانستان ایجاد گردیدند. این گروه ها و ساختارهای تروریستی، علاوه ازمجموع ِاحزاب و تنظیم های مذهبی یا (سکولار) که ازقبل دراین کشوروجود داشتند، بصورت خاص توسط شبکۀ جاسوسی نظامی پاکستان (آی.اس.آی) و رژیم وهابی عربستان سعودی درآن کشور بمیان آورده شدند که همۀ آنها به نام های مختلف و با پسوند اسلامی، ولی با برنامۀ مشترک و خط ِ فکری و فزیکی یکسان علیه هند و افغانستان و حتا ایران فعال هستند که ازآن جمله، میتوان از اینها نام بُرد:                                                    
جنبش اجرای شریعت محمدی                                            
این جنبش، درحقیقت یک حرکتِ وهابی - دیوبندی بوده رهبرِ آن تاسال ۲۰۱۰م، ظاهراً شخصی بنام مولانا صوفی محمد بود و بعداً، داماد ِوی بنام " مولانا فضل الله" که درمناطق قبایلی، اورا بخاطرتبلیغاتِ مکررِ رادیویی اش، " ملا رادیو" میخوانند، رهبری آنرا بعهده داشته است. جنبشِ متذکره درسال ۱۹۹۲ میلادی تأسیس شد ودرمنطقۀ "مالاکند" و " باجور" پاکستان نفوذ داشته طرفدارِکامل ِگروه طالبان وخواستار تطبیقِ کاملِ شریعت اند.                                            
یکی ازمشخصات ِسیاسی این جنبش، ظاهراً مخالفت با حکومت ِپاکستان ودشمنی با ارزشهای غربی است. افراد " جنبش اجرای شریعت محمدی" گاهگاهی دربرخورد های مسلحانه علیه ارتشِ پاکستان درمناطق " مالاکند" و" سوات" سهم گرفته اند. گفته شده که این تشکیلِ مذهبی – تروریستی حدود پنجهزارعضودارد. جزئیات ِامور ِاداری، مالی، اطلاعاتی و ارتباط های خاص و پنهانی این سازمان، هنوزهم پوشیده است و یا لا اقل به اختیار ما نرسیده است.                          
حرکت جهاداسلامی                                                  
یک گروه جهادی به رهبری " قاری سیف لله اختر" بوده در اوایل، بنام  " جمعیت انصار افغان" یاد میشد، ولی پس از سال ۱۹۹۲م، نام " حرکت جهاد اسلامی " را بخود اختیارنمود. این گروه، دقیقاً بروفق برنامه های استخبارات نظامی پاکستان برضدهندوستان کارمیکند، یعنی شدیداً مخالفِ هندوستان برسرِ مسألۀ کشمیراست. حرکتِ اسلامی مذکور نه تنها علیه هند دست به ترورو تخریبکاری میزند، بلکه علیه هستی و امنیتِ ملی مردم افغانستان نیز دست بکار است.                      
یکی ازفرماندهان ارشد نظامی این گروه بنام " محمد الیاس کشمیری " یاد میشد و مقام های امریکایی او را بحیث " تروریست انگشت نمای جهان " شناخته وبرای سرِ او مبلغ  ۵ ملیون دالرجایزه تعیین نموده بودند. این تشکیلات تروریستی، با شبکۀ " القاعده " رابطۀ تنگاتنگی داشته و درسالهای زعامتِ گروه طالبان، نیروهای مسلح زیادی را غرضِ جنگ و کشتاردرافغانستان، دراختیارگروه مذکور قرار داد.                                                                         
پایگاه و پناهگاه اصلی و اساسی افراد " حرکت جهاد اسلامی " نه تنها خاکِ پاکستان بوده وهست، بلکه مدتها، دراردوگاه های مربوط به القاعده درخاکِ افغانستان نیزآموزش می دیدند. جنبشِ مذکورمتهم است که درانفجارهای خونین ِسال ۲۰۰۶م علیه کنسولگری امریکا در شهرِ کراچی، در بمب گذاری سال ۲۰۰۷م حیدرآباد که درداخل ِیک مسجد صورت گرفت، و ده ها رویداد ِتروریستی دیگرنقشِ فعال داشته است. باید متذکرشد که به قولِ خبر گزاری " اسو شیتد پرس "، " الیاس کشمیری " بعدأ درسال ۱۳۹۰ خورشیدی، درنتیجۀ بمباران ِطیاره های بی پیلوتِ امریکایی بالای وزیرستان جنوبی، به قتل رسید. این گروه تروریستی را دربرخی نقاط ِهند و پاکستان و بنگله دیش بنام " هوجی " نیز یاد میکنند .                                                               
جمعیت الانصار یا(حرکت المجاهدین)                                
این جمعیت، دررابطۀ تنگاتنگ با سازمانِ تروریستی " القاعده" و شبکۀ جاسوسی نظامی پاکستان قرار داشته و در اکثرفعالیت های تروریستی درهند و افغانستان منهمک بوده است. رهبری " جمعیت الانصار" که یکی دیگر از تشکیلات " جهادی" پاکستان میباشد، به عهدۀ شخصی بنام " فضل الرحمان خلیل" است. جمعیت ِمذکوردراوایل، بنام " حرکت الانصار" یاد میشد، مگرپس ازآن که مقام های امریکایی آنرا درسال ۱۹۹۷م درلیست سیاه ِتروریستی درج نمود، برای آنکه به فعالیت های تروریستی اش همچنان ادامه داده بتواند، نام " جمعیت جهاد ِاسلامی " را برگزُید. باز، درسال ۲۰۰۲ میلادی جنرال پرویز مشرف رییس جمهور وقت ِپاکستان، دراثر ِفشار های جانب امریکا وبا ملاحظۀ خودسری های بعضی از شاخکهای آن در منطقه، جمعیتِ متذکره را از فعالیت های سیاسی ممنوع اعلام نمود. مگررهبران ِآن، باردگر، نام اولی (جمعیت الانصار) را برگزُیده به فعالیت های تروریستی خویش ادامه دادند.                               
این تشکیل (سیاسی – نظامی – مذهبی)، همانند تشکیلات همسان وهم قماشِ خویش، روابط نزدیکی با آی اس آی، منابع اطلاعاتی عربستان سعودی و گروه های تروریستی درمنطقه و جهان داشته نقش ِخویش را در انفجارها وخونریزی
 های داخل افغانستان نیزایفا میکند. مرکز اصلی این تشکیل تروریستی، در"مظفرآباد" پاکستان است، ولی بصورت عمده در کشمیر ِتحت ِتسلط ِهندوستان مصروفِ جنگ علیه نیروهای هندی میباشد. " جمعیت الانصار" درمناطقِ کشمیرجنوبی، هندوستان و منطقۀ " دودا " طرفدارانی دارد. منبع ِ تمویل کنندۀ عمدۀ این جنبش، علاوه از شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان، رژیم وهابی عربستان سعودی و شیخ نشین های خلیج فارس نیز میباشد.                         
لشکرجهنگوی                                                      
این " لشکر" در سال ۱۹۹۶ میلادی اصلاً توسط (آی.اس.آی) و در ظاهر، توسط شخصی بنام " اکرام لاهوری" ایجاد گردید. " لشکرجهنگوی" درواقع، ازدرونِ " سپاه صحابه " که درسال ۱۹۸۰م توسط "مولانا حق نواز جهنگوی" تأسیس شد، بعنوان افراطی ترین بخش ِآن بیرون آمد. این تشکیل ِمتعصبِ تروریستی، شدیداً مخالفِ اهل تشیع درایران، پاکستان و افغانستان بوده و تا حال، با افکارِ " سلفی " و " دیوبندی" خویش، دراکثراعمالِ تروریستی در منطقه نقش داشته است. رهبرِ " لشکر جهنگوی" ، پس از اکرام لاهوری، برای مدتی، " ریاض بصره " بود و بعد ها اشخاص دیگری بنام های " اجمل الیاس"  و " مَلک اسحاق" به میدان آمدند. "لشکر"ِ مذکورتلاش دارد  به وسیلۀ راه اندازی اعمال تروریستی در خاک پاکستان، مقام های آن کشوررا وادار سازد تا پاکستان را بعنوان تنها کشوری اعلان نمایند که درآن صرفاً مذهب ِسنی حکمفرماباشد.                              
این لشکرِخون آشام، علاوه ازسایرِاعمالِ تروریستی اش، تاکنون (اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی) یکباردرشهرکابل وهنگام برگزاری مراسم ِعاشورا درسال ۲۰۱۲م، انفجاربزرگی را درمیانِ انبوهی از معتقدانِ اهل تشیع به راه انداخت که موجب ِمرگ ِحدودِ هشتاد نفر و جراحت ِبیشتر ازدوصد تنِ دیگرگردید وباردیگر، دو انفجار ِعظیم و پیهم درشهرِ کویتۀ پاکستان و در میانِ جمعیتِ بزرگ ِاهل تشیع انجام داد. انفجار ِنخست دربازارِ اصلی شهرِ کویته در جنوب غربِ پاکستان انجام داده شد که لااقل به تعدادِ نود نفراعم اززنان و کودکان به هلاکت رسیده و بیشترازدوصد تنِ دیگرزخم برداشتند. انفجاردومی دریک سالون ِبازی بلیارد بازهم درشهر کویته صورت گرفت که  به تعداد نود نفر اهلِ تشیع را بکامِ مرگ سپرد.  لشکرجهنگوی که از اندیشه های انحرافی وهابیسم و پطرو دالر ِعربستان سعودی سیرآب میشود، معتقد است که " اهلِ تشیع کافر و واجب القتل "هستند و بنابرآن، با شیعیان ِافغانستان، پاکستان و ایران نیز دردشمنی و خصومت ِشدید  قراردارد. چنانکه مسوولیت ِدو انفجار ِفوق الذکر را نیز همین گروهِ تبهکار رسماً بعهده گرفت. (بازهم خواهیم نوشت)                             

 

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها