انتقادهای روشنگرانه یا انتقام های آشوبگرانه ؟

                      آورده اند  مردی که در یک سماوار نزد رفقایش لاف میزد ومي گفت؛ درهمه دعواها، من حرف آخر را زده ام! يكي از دوستانش كه ازوی شناخت داشت پرسيد؛ حرف آخري كه مي زني چيست؟ وآن مرد درحالیکه بربروتهایش دست میزد جواب داد؛ مي گويم غلط كردم، من اشتباه کردم معذرت میخواهم !!        
 

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها