کرونا وقرنطینه عقلانیت !؟

تحجرواستفاده از روشهای  سنگواره ای که بطور غیرعقلانی و بصورت مستعــــجل و بــا شیـوه های « نقل مطابق اصل » کپی برداری میگردد درزنده گی بشر بویژه درتاریخ صد سال آخر  مردم جنگ زده افغانستان مطلب تازه ای نیست و نه میتوان آنرا متعلق با یک گروه و یک اندیشه ویاهم یک مقطع 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها