غصب زمین و فهرست غاصبان آن در افغانستان (بخش پنجم)

در تخار :
(وبسایت " فارسی- رو") که ادارۀ آن در ماسکو قراردارد، دراوایل ماه حمل ۱۳۹۴ خورشیدی ازقولِ شاهدانِ عینی درولایت تخار نوشت که " شماری ازباشنده گان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخارازغصبِ زمین های دولتی که مردم ازآن بخاطرعلفچر استفاده میکردند،

نگرانی کرده میگویند سالانه صد ها جریب زمین و علفچرِ مردم ازسوی زورمندان در این ولسوالی ها غصب میشود" درهمین گزارش آمده بود که " به گفتۀ اسدالله شنواری آمر اراضی ولایت تخار، نزدیک به شصت هزار جریب زمین توسط دوهزار و سه صد و شصت ونه تن درسطح ولایت تخار غصب شده که بیش از پنجهزار جریب آن استرداد شده و بعنوان علفچر مورد استفاده است ..."                                                                                    
در ولایت  پروان به تعداد  ۱۶۷ نفر غاصب  و ۴۹۴۵ جریب زمین غصب شده                                                                                                 
درولایت فاریاب   به تعداد ۲۰۴ نفر غاصب   و ۷۰۸۲ جریب زمین  غصب شده                                                                                                 
درولایت لوگر  به تعداد ۱۱۲۶ نفر غاصب   و ۱۶۶۳۹ جریب  زمین غصب شده                                                                                                  
در ولایت  زابل   به تعداد ۲۷۱ نفر غاصب    و ۶۷۹۳ جریب زمین غصب شده    
در ولایت ارزگان  به تعداد ۱۳ نفر غاصب و۷۲۵۸۷ جریب  زمین غصب  شده 
در ولایت بادغیس  به تعداد ۵۹ نفر غاصب،   ۲۳۴۹۵جریب زمین غصب شده                                                                                                   
در ولایت خوست  به تعداد  ۵۶ تن غاصب و ۴۵۲۹۵ جریب زمین غصب  شده                                                                                                   
درولایت میدان وردک به تعداد ۲۸۷ تن غاصب و ۵۳۲۴ جریب زمین غصب شده                                                                                                   
درولایت بغلان به تعداد ۱۸۱۲ تن غاصب و ۳۳۰۰۲ جریب زمین غصب شده 
در ولایت سمنگان  به تعداد  ۶۳۳ نفر غاصب و ۳۳۳۳۹ جریب زمین غصب شده                                                                                                 
  درولایت هلمند به تعداد  ۳۶ تن غاصب و ۱۲۵۴۰۰ جریب زمین غصب شده 
در ولایت نیمروز۱۱۶۸ تن غاصب و ۱۳۸۷۱۹ جریب زمین غصب شده   
در ولایت پکتیا به تعدادشانزده نفرغاصب و ۵۸۰۰ جریب زمین غصب شده      
در ولایت سر پلُ ۵۶۸ تن غاصب و ۸۰۳۱۳ جریب زمین های غصب شده 
در ولایت بامیان۳۷ تن غاصب و ۱۳۹۳ جریب زمین  غصب شده                
در ولایت بد خشا ن به تعداد ۱۴۸ نفر غاصب و ۳۲۱۰ جریب  زمین غصب شده                                                                                                
در ولایت کنر به تعداد۴۶۹ تن غاصب  و ۶۱۳۱ جریب  زمین غصب شده    
در ولایت جوزجان به تعداد ۴۷۱ تن غاصب و ۱۰۴۴۴ جریب زمین غصب شده                                                                                              
در ولایت فراه به تعداد ۱۱۷ نفر غاصب و ۸۷۱۹ جریب زمین غصب شده"
یکی ازهموطنان بنام " فرزاد "، بخش دیگری ازگزارشِ روزنامۀ " هشت صبح " را که افشا کنندۀ نزده تن ازغاصبانِ زمین میباشد، درشمارۀ پنجشنبه دومِ ماه عقرب ۱۳۹۲خورشیدی هفته نامۀ "افق"چاپ آسترالیاچنین به نشررسا نید:                                                                                                 
۱-ورثۀ محبوب حیات خان، شخص متنفذ از ولایت هلمند، ولسوالی گرشک، ۹۵هزارجریب زمین زراعتی راغصب کرده است.                                        
۲- حاجی جانان ولد محمد حنیف، متنفذِ ولایت نیمروز، ولسوالی دل آرام ، ۴۷ هزارجریب زمین زراعتی را غصب نموده است.                                           
۳- عبدالسلام پلنگ ولد پلنگ، متنفذِ ولایت بلخ {بندرحیرتان}، ۳۵ هزارجریب زمین بکرو بایر را تصاحب نموده است.                                                              
حاجی پیرمحمد ولد حاجی امیرجان، متنفذِ ولایت اُرزگان، ۱۵۸۷۴جریب زمین بکر و بایر                                                                               
۵- کبیر ولد گجُرخان، متنفذ ولایت نیمروز، ۱۷۰۰۰ جریب زمین            
۶- مولا داد ولد عبدالحق، متنفذِ ولایت نیمروز، ۱۵۰۰۰ جریب زمین          
۷- عبدالکبیر ولد تورخان، فرمانده جهادی ولایت تخار، ۱۵۰۰۰ جریب زمین
سید اسحاق گیلانی ولد شیر آغا گیلانی، نمایندۀ سابق پارلمان ازننگرهار، ۱۵۰۰۰ جریب زمین                                                                    
۹-ناظم خان ولد شیر محمد خان، متنفذِ ولایت خوست، ۱۴۹۹۰ جریب زمین 
۱۰-سید محمد خان ولد عیسی خان، متنفذِ ولایت نیمروز، ۱۳۵۰۰ جریب زمین                                                                                         
۱۱-نیک محمد وفا ولد فقیرمحمد، متنفذِ ولایت بلخ ، ۱۲۱۰۰ جریت زمین  
۱۲-  منجم حاجی نظر محمد، متنفذِ ولایت کابل، ۱۰۸۹۶ جریب زمین          
۱۳- حاجی محمد نادر ولد عمراخان، متنفذِ ولایت هلمند، ۱۰۰۰۰جریب زمین 
۱۴-محمد ظریف ولد محمد عمر خان، متنفذِ ولایت بادغیس، ۱۰۰۰۰ جریب زمین                                                                                         
۱۵-میراحمد ولد محمد انور، متنفذِ ولایت سر ِ پُل، ۱۰۰۰۰ جریب زمین          
۱۶-نورعلی ولد  محمد علی، متنفذِ ولایت بلخ، ۱۰۰۰۰ جریب زمین               
۱۷- ورثۀ قربان ولد ملا بابا در ولایت بلخ ، ۱۰۰۰۰ جریب زمین            
۱۸- حاجی موسی ولد خدای نظر، فرمانده جهادی ننگرهار، ۱۰۰۰۰جریب زمین                                                                                         
واما، یافته های روزنامۀ " هشت صبح " پیرامونِ غصبِ زمین در ولایت بدخشان افغانستان از اینقرار بود:                                                      
(این سلسله ادامه دارد)                                                      

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها