طالبان "کرام" مرکز ثقافت اسلامی را در غز نی ویران کردند

 به تاریخ ۱۸ ماه می طالبان "کرام" در یک موتر پر از مواد انفجاری یک مرکز قوای امنیتی و مرکز ثقافت  اسلامی غزنی را ویران کردند . 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها