رواﯾت دﯾﮕری از ﻣﻧﺷﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن 

ﻧوﯾﺳﻧده: ﺟوﻧﺎس ھﺎن وی
ﺑرﮔردان: دﮐﺗور ﻟﻌل زاد، 
 ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان  
جوناس هاون وی متولد 1712 در شهر پورت برتانیه است. او یکی از بازرگانان و جهانگردان های مشهور ﺷرﮐت ﻣﺳﮑووی در ﭘﺎرس در دوره ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺷﺎر اﺳت

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها