ﻣﻧﺷﺎی ﮐردی ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن 

ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور
ﻣورﺧﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺛر ﮔراﻧﺳﻧﮓ ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺳﯾﻔﯽ ھروی  آشنا اند. در اﯾن اﺛر اﻓزود ﺑر اﯾﻧﮑﮫ واژه  «اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن» بار اول اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها