ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن 

ﻧوﺷﺗﮫ: ﻓرح ﺳﻣرﯾن 
ﺑرﮔردان: دﮐﺗور ﻟﻌل زاد،

 ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺑرﮔردان 
ﺑرﮔردان زﯾر ﺑﺧش ھﺎی  از رساله ای دوکتورای ﻓرح ﺳﻣرﯾن در دانشگاه علیگر خند در سال 2009 زیر عنوان « ﺻوﺑﮫ ﮐﺎﺑل در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻐوﻻن ھﻧد » است 

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها