ﻧﺧﺳﺗﯾن ذﮐر ﻧﺎم ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن و ﺳرﻧوﺷت ﻧﺎﻣﻌﻠوم آﻧﮭﺎ

 ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑرای ﭘژوھش ﮔران ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور

 در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ دو ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷده اﺳت. ﯾﮏ، درﯾﺎﻓت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺎم ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎن در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دوم، درﯾﺎﻓت ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ازدﯾﺎد ﻧﻔوس،

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها