کرونا برزندگی دشوار پناهجویان و بیجا شدگان سایه افگنده است

به مناسبت روز جهانی پناهندگان
امسال روز جهانی پناهنده درشرایطی تجلیل میگردد که در پهلوی مشکلات دیگر، شیوع کرونا چون ابر تاریک بر زندگی تقریباً ۸۰ میلیون پناهنده، پناهجو و بیجا شده سایه افگنده است. با وصف آنکه در سایرمراکز تشنج به اساس درخواست ملل متحد و بخاطرشیوع مرض کوید۱۹جنگ برای مدتی متوقف شد،

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها