ترزی (طرزی)

ترز واژه ی پارسی است. شوربختانه برخی آن را تازی دانسته و به ترز تازی می نویسند. ترز به چم راه روش شیوه و وال می باشد.

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها