احساسات  اجتماعی و اخلاقیات سوسیالیزم

 میلتون فیسک  
   ترجمه: نادر نورزائ
 
 مقدمه
زمانيکه من محصل روانشناسی د ر ایالات متحده بودم، از استادان زيادی بھره گرفتم. ولی يکی از آنھا پرو فیسور ميلتون فيسک ، که نزدش مبانی فلسفه مارکس را آموختم تاثیر عمیقی در جهانبینی من نمود.
 

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها