محمود ترزی

محمود ترزی يکی از نويسندگان و روزنامه ¬نگاران آغاز سده ¬ی بيستم می ¬باشد. او در سال 1865 در غزنه زاده شد. محمود ترزی تا شانزده سالگی در آموزگان (مکتب) دربار آموزش ديد.

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها