طبقا ت سامری زر و زور  و زمین  در  دو دهه ی پسین

درین نوشتار  محور اصلی  و محدودۀ  بحث ،  بررسی  ساختار  طبقات و اقشار اجتماعی  در  دو دهۀ پسین  است. ساختاری که عناصر و حلقه هایش به صورت  فاجعه آمیزی، شکل گرفته اند.  طبقات  ثروتمند،  و  در وضعیت جدید،  دچار  استحاله، نوسان و جابجایی  های  عدیده ای گردیده  اند.  

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها