حالا چه باید کرد؟!

هموطنان آزاده، روشنفکران وطنخواه، زنان و مردان شجاع افغانستان ! اینک باردیگرشاهد سروصدای برگشت دجالهای طالبی، این تبهکاران افسون شده ی روزگار و این یاجوج و ماجوج تشنه بخون و مزد بگیراجانب در سرزمین غمبارخویش هستیم.  

 

من بمثابه ی یک افغان آزادیخواه و خدمتگزارفرهنگی کشورم، از سال می۲۰۰۲تا سالهای پسین با مطالعه ی دقیق و تحقیق شباروزی به این نتیجه رسیده بودم که ابرقدرتی که راجع به گروه تروریستی طالبان لعاب دهن به زمین افگنده بود، اکنون میخواهد آنرا دوباره بلیسد. یا بعباره ی دیگر، من و شاید صدها تن دیگر درداخل و خارج افغانستان فهمیده بودند که ابرقدرت امریکا البته با لابیگری های انگلیس، پاکستان و عربستان و ...، "امارت اسلامی" گروه نابکارطالبان را بقدرت سیاسی برگرداند. چنانکه نتیجه ی ریسرچ و تحقیق ده ساله ام را قبلاً طی دوجلد کتاب تحت عنوان " بررسی وقایع افغانستان از۲۰۰۱تا ۲۰۱۴م" به نشررسانیدم. 
حال وقتی با صراحت و آشکارا می بینیم که ابرقدرت جهان (امریکا)، بدون آنکه اندکترین توجه، نظرو مشوره یی با دولت دست نشانده خویش به رهبری اشرف غنی داشته باشد و یا سطحی نگرانه ترین نظرخواهی ازمردم بخون نشسته ی افغانستان بعمل آورد، بگونه ی رسمی و مستقیم با این گروه ویرانگر و قاتل هزارها انسان میهن ما به دور یک میز مینشیند، ازآنها تعهد مصوونیت جانی امریکایی ها را  بدست می آورد و بالمقابل، به قاتلان اجازه ی کشتاربیشتر افغانها را میدهد و همچنان این ابرقدرت  به اصطلاح  حامی حقوق بشر، آنچه را ظرف بیست سال پسین با نواختن دُهل و سُرنا درسرزمین خونبارافغانستان بنا کرد، اینک، با دست خودش ویران میکند و "امارت اسلامی" منفورطالبان را به رسمیت میشناسد، لهذا این سؤال حیاتی و اساسی مطرح میشود که (حالا چه بایدکرد؟!)  
دوستان، هموطنان و روشنفکران ما باید بدانند که امروز تنها خروج نیروهای نظامی ابرقدرت امریکا از خاک افغانستان مطرح نیست. یا بعباره ی دیگر، با خروج عساکرامریکایی ازافغانستان، نه دولت مستعمراتی این کشور به یک دولت ملی و مردمی مبدل میشود و نه افغانستان ازقید و بند دولتهای استعماری منطقه و جهان رهایی می یابد. بلکه درصورت احیای " امارت اسلامی" گروه تروریستی طالبان، کشورما بمثابه ی مستعمره ی مفلوک تروبیچاره تر از قبل، مورد تاخت و تاز کشورهای همسایه، بخصوص نظامیان غدارپاکستانی قرارمیگیرد. 
افراد، شخصیت ها و منابع آگاه سیاسی درداخل و خارج افغانستان کاملاً مطلع اند که لااقل مناصفه ی جنگجویان گروه طالبان و داعش را فوجی ها (سربازان) مسلح پاکستانی تشکیل میدهد، همانطورکه درسال ۱۹۹۵م فوجی ها و افسران نظامی و استخباراتی آن کشوربه همکاری تنگاتنگ " خلقی " های گروه " تنی" به اشغال کشورعزیزما پرداختند و کشتند و بستند و راندن ودریدند.    
پس، به سلسله ی هجوم ها ی اجا نب و مقاومتهای تاریخی مردم ما، یکباردیگروظیفه ورسالت خطیرمیهنی و آزادیخواهانه، پیش پای فرزندان دلسوز، باعزت و آزادی دوست افغانستان  قرار میگیرد و این وظیفه ی خطیر عبارت ازآگاه شدن و آماده گی گرفتن تازه با توش و توان لازم بخاطر رهایی زادگاه ما و اجداد و نیاکان ما ازچنگ و دام استعمارگران منطقه وجهان و چاکران " افغانی"  گوش بفرمان آنان میباشد. میدانم که مردم افغانستان ازسالها بدینسو قربانی جنایات بیشمارگروه های مختلف اند و ازتداوم جنگ و خونریزی بیزاری دارند، ولی مبارزه و مقاومت علیه استعمارو نواله خوران داخلی آن تنها با استفاده از سلاح گرم خلاصه نمیشود، بلکه میتواند درتحت شرایط نوین جهانی، راه ها و وسایل دیگری هم داشته باشد.     
به امید آنکه سایرشخصیت ها، مبارزان، جمع ها و کتله های داخل و خارج کشوربخود آیند و رهتوشه و رهنمایی های شان را با سایر هم میهنان عزیزما  درمیان گذارند.  

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها