نگاهی به روانشناسی  و فرهنگ  کینه توزی و انتقام گیری

در طول تاریخ، کینه توزی و انتقام گیری یکی از بزرگترین انگیزه های رفتار انسان ها بوده است. با وجود این، در کشور  های دموکراتیک کمتر سخن از آن به میان می آید که گویا کینه توزی و انتقام گیری موضوع جوامع بدوی است و با دولت های مبنی بر قانون سر و کاری ندارد.  

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها