پدر روزنامه نگاری!

 يکی از ويژگی های ارزان لايه¬ ی انديشه ¬کار (قشر انتلکتويل) در آخوندانه  نگريستن به پديده ها است. 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها