متن دری نامهٔ فارو به کمیشنر اتحادیهٔ اروپا برای مهاجرت وامورداخله

محترمه خانم یوهانسون،
شعله های آتش بزگترین کمپ پناهجویان کشور یونان واقع در مرکز جزیرهٔ لیسبوس یونان را نابود ساخت. سوختن این کمپ مزدحم تقریباً ۱۳ هزار انسان پناهجو را بی خانمان ساخت. به اساس ارقام سازمان های محلی بیش از ۷۰ فیصد این پناهجویان را افغانها تشکیل میدهند.

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
  
   فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

متن دری نامهٔ فارو به کمیشنر اتحادیهٔ اروپا برای مهاجرت وامورداخله
درارتباط با سرنوشت پناهجویان کمپ حریق شدهٔ موریا

هالند، ۱۰ سپتمبر۲۰۲۰ 


به:
کمسیون اتحادیهٔ اروپا
ریاست عمومی مهاجرت و امور داخله
قابل توجهٔ خانم ییفا یوهانسون رئیس
جادهٔ لوکزامبورگ شمارهٔ ۴۶
ب- ۱۰۰۰ بروکسل- بلجیم

محترمه خانم یوهانسون،
شعله های آتش بزگترین کمپ پناهجویان کشور یونان واقع در مرکز جزیرهٔ لیسبوس یونان را نابود ساخت. سوختن این کمپ مزدحم تقریباً ۱۳ هزار انسان پناهجو را بی خانمان ساخت. به اساس ارقام سازمان های محلی بیش از ۷۰ فیصد این پناهجویان را افغانها تشکیل میدهند. به همین جهت جامعهٔ افغانهای مقیم اروپا از وضع ایجاد شده برای این پتاهجویان شدیداً نگران اند. بخصوص وضعیت وخیم زنان و اطفال ما را مشوش ساخته است. چنانچه اطلاع دارید، صد ها هزار اروپائی افغان الاصل در دول عضو اتحادیهٔ اروپا زندگی میکنند و خواستهای جمعی آنها را نباید نادیده انگاشت. 
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) پلاتفرم همکاری و همصدائی است که در سال ۲۰۰۰ میلادی در کشور هالند توسط نمایندگان ۵۳ سازمان اجتتماعی-فرهنگی افغانها مستقر در قلمرو دول عضو اتحادیهٔ اروپا اساس گذاشته شد. دفاع از حقوق ومصالح جمعی جامعهٔ پناهندگان افغان در اروپا، بخصوص دفاع از منافع پناهجویان هدف اساسی فارومیباشد. به همین سبب ما در رابطه به قضیهٔ مورد بحث بعنوان سخنگوی اکثریت خاموش عمل میکنیم. فارو امیدوار است شما برای حل مشکل ۱۳۰۰۰ پناهجو بی خانمان یک راه حل واقعی و مناسب پیدا کنید.  راه حلی که به نورم ها و ارزش های حقوق بشرئی بنا باشد که اروپا مهد آن بوده و معمولاً خود را مدافع آن میداند. راه حل های که هدف آن مصلحت های کوتاه مدت باشد ازیکسو کارا نیستند و باعث ایجاد اوضاع انغجاری دیگری خواهند شد. 

محترمه خانم ییفا یوهانسون
پالیسی فعلی اتحادیهٔ اروپا در مورد پناهجویان که به هدف دلسرد سازی بر مراکز حوزه ای پذیرش پناهجویان و مراکز پذیرش در امتداد مرز های خارجی اتحادیهٔ اروپا بنا یافته است، میتواند بحران را به تعویق اندازد اما از بروز بحران جدی تردر آیندهٔ نزدیک  جلوگیری کرده نمی تواند و در عوض تخطی از نورم ها و ارزشهای حقوق بشری اروپائی است که ما همه به آن م میبالیم .  باید به حل ریشه ئی مشکل ازدیاد پناهجویان پرداخت. زمانیکه جنگ سرد خاتمه یافت، تا حدی این امیدواری بوجود آمد که تعداد تشنجات منطقوی کاهش یابد. اما "جنگ علیه تروریسم" و به اصطلاح "جنگهای پیشگیرانه" به ابتکار جهان غرب در افغانستان، عراق، سوریه و لیبیا طی دو دههٔ گذشته، به ازدیاد مراکز تشنج و ازدیاد انفجاری در تعداد پناهجویان در جهان انجامید. برای جلوگیری ازحرکت امواج جدید و کتلوی پناهجویان به طرف اروپا، لازمست به همین کشور های که جنگ زیربنای اقتصادی آنها را ویران ساخته  در اعمار مجدد زیربنا های اقتصادی  و خلق جا های کار کمک و معاونت کنید. ثبات اقتصادی میتواند به ثبات سیاسی بیانجامد. البته  عملی ساختن این طرح به پول زیاد نیاز دارد، اما مصرف خرید همکاری ترکیه، لیبیا و ... در دراز مدت مبالغ بسیار بیشتری را بلع خواهد کرد. 
در رابطه با قربانیان حادثهٔ سوختن کمپ موریا در یونان، یعنی ۱۳۰۰۰ پناهجو که با سوختن این کمپ  سرپناه مؤقتی و فقیرانهٔ خویش را از دست داده اند، تقاضای فارو از شما اینست که از طریق کمسیون اتحادیهٔ اروپا دول عضو این اتحادیه را تشویق کنید تا برای ایفای تعهدات بین المللی شان و بر اساس ملحوظات انسانی تعداد هر چه بیشتر این پناهجویان را شامل پروسی پروسیجر پناهدگی کشور خود ساخته و آنها از وضع غیر قابل تحمل کنونی نجات دهند.  باز شدن دروازهٔ سایر کشور های عضو اتحادیهٔ اروپا به روی این پناهجویان کشور یونان را از فشار مضاعفی که از سال ۲۰۱۵ بدینسو متقبل شده است رهائی میبخشد. پیشنهاد ما دادن حق الویت به کودکان و زنان است. 

با احترامات فایقه،

ازنام هیأت اجرائیهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (FAROE)

خانم لونا ولی رئیس فارو 

نوت: متن انگلیسی این مکتوب بتاریخ۱۰ سپتمبر ۲۰۲۰ به خانم ییفا یوهانسون ایمیل شده است. 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها