مردم سالاری نوين

اگر چه که بيشينه ی از روشن¬ انديشان، توده را گنهبار (مقصر) ناکامی انگارگان (ايديولوژی) های توده ¬ای برمی¬ شمارند و به اين گمان اند، که گويا ناآگاهی توده، انگيزه¬ ی شکست واژگشت (انقلاب) های کارگری شده اند و تا توده آگاه نشود، نبايستی به واژگشت انديشيد. ولی من بی پرده و آشکارا می¬ گويم، که نه! 


 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها