ﻣﺣﻣود طرزی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧظرﯾﮫ ﺑرﺗری ﻗومی–زﺑﺎﻧﯽ

  ﻣﺣﻣود طرزی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره «ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر» را در ١۶ ﻣﯾزان ١٢٩٠ ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ﻧﺎم اﯾن اﺧﺑﺎر ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﮫ «ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ» تغیر می یابد.

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها