گزارش افسانۀ مجید در مطبوعات امپریالیزم روس

«افسانۀ مجید» افسانۀ مردم بود. سال ها پیش مردم ما، در گروه  مردان اسطوره یی از میان افسانه های  ابرمردان حماسی و تاریخی م ا  « مجید قهرمان» را هستی دادند و «افسانۀ مجید» را باز آفریدند. افسانه یی که  به ندای زمان،  بنابر کاستی هایی که افسانه ها و حماسه های  پارینه آدم های این افسانه ها و قهرمانان این   

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها