مروری برتحولات اخیروضرورت اتحاد افغانها 

به سلسلهٔ  کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  بتاریخ ۷ نومبر ۲۰۲۰بیستمین کنفرانس فارو  تحت عنوان"مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد بیشترافغانها در اروپا " بنا به شیوع مرض کوید ۱۹ بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از (۱۰۰) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل و نمایندگان

            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون  
                فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        
ـ____________________________________________________________________


قطعنامهٔ کنفرانس

مروری برتحولات اخیروضرورت اتحاد افغانها 

۷ نومبر ۲۰۲۰، هالند

به سلسلهٔ  کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  بتاریخ ۷ نومبر ۲۰۲۰بیستمین کنفرانس فارو  تحت عنوان"مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد بیشترافغانها در اروپا " بنا به شیوع مرض کوید ۱۹ بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از (۱۰۰) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل و نمایندگان سازمانهای پناهندگان افغان اروپا در این کنفرانس اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان بعد از استماع سخنرانی های صاحب نظران، در ارتباط به اوضاع روان بالای نکات ذیل تأکید نمودند :
۱: ما، اشتراک کنندگان نشست  به این اصول "منشور حقوق بشر" باور داریم:
- تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند، از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابر اند.
- هر کس میتواند بدون هرگونه تمایزی، به ویژه از نگاه نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، باور سیاسی و هر باور دیگر،  و همچنان  منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و آزادی های تسجیل شده در "منشور حقوق بشر" بهره مند گردد"
۲: ما با اطمینان گفته میتوانیم که آرمان مردم ما یک افغانستان مستقل، آزاد ومردم سالار، متکی بخود و پیشرفته است. ما به صلحی ارج میگذاریم که مردم ما را در رسیدن به همچو افغانستانی کمک کند. صلحی که قربانی محور باشد وشامل ایجاد میکانیزم تأمین عدالت برای قربانیان جنایات ۴۲ سال گذشته بوده با خاتمه دادن به فرهنگ معافیت برزخم های بازماندگان قربانیان مرحم گذارد.  نه صلحی که بیگانگان به مقتضای منافع جهانی خود بر مردم ما تحمیل کنند. 
۳: برگشت گروه طالب با سیاست های "زمین سوخته" و ضدیت با "موازین دموکراسی" مولفه پرخاشگری را عمیق تر ساخته، و نظر به گنگ بودن میکانیسم اشتراک آنها در ساختار سیاسی کشور، اصول "هم زیستی صلح آمیز" و "دیگر پذیری سیاسی" را در معرض خطر قرارداده است و دربد ترین حالت زمینه سازجنگ نیابتی همسایه در کشور ما خواهدشد. متأسفانه در لابلای مواد توافقنامهٔ امریکا-طالبان عبارات معینی گنجانیده شده  که  طالبان را به احیای امارت شان امیدوارمیسازد. برای تحمیل همچو نظامی بر مردم افغانستان، طالبان به تشدید جنگ و خونریزی دست یازیده اند که مظاهر آن روزمره در افغانستان مشهود است.  

۴: خطر جنگ نیابتی همسایه ها در افغانستان در صورتیکه دولت تحت فشار کنونی، کنترول اوضاع را از دست بدهد چندین برابر بیشتر خواهد شد. کنفرانس خواستارآتش بس فوری وبی قید وشرط درافغانستان شد. 

۴: ما بدین باوریم که مردم شریف و رنج کشیدهٔ افغانستان بعد از ۴۰ سال جنگ و تجاوز خارجی آرزومند استقرار صلح اند. اما حاضر نیستند حقوق مدنی، بشری و آزادی های انسانی خویش و استقلال کشور خود را با راه حل سیاسی تحمیلی مبادله کنند. 

۵: تضاد مواضع مردم بخصوص جوانان و زنان که اکثریت نفوس کشور اند، با مواضع طالبان ، در صورت پافشاری طالبان بر مواضع کنونی شان و ادامه جنگ توسط آنها، امیدواری به راه حل سیاسی را بسیار ضعیف میسازد. 

۶: در صورت تحقق یکی یا هردو سناریوی وحشتناک متذکره خطر جدی محدود شدن و یا سلب شدن حقوق زنان قابل پیش بینی میباشد. کنفرانس بطور خاص نگرانی خود را نسبت به این خطرابراز داشته و خواستارتضمین بین المللی حقوق زنان افغانستان شد. کنفرانس تأکید کرد که افغانهای مقیم قاره های اروپا وامریکا با لابی وفشاردر زمینه ادای مسؤلیت کنند.
 
۷: کنفرانس بر نقش تاٍثیرگذار افغانهای مقیم خارج تأکید نموده و براین نکته پافشاری نمود که هرگاه سناریو های وحشتناک جنگ نیابتی کشور های همسایه در افغانستان و یا امارت اسلامی طالبان جامهٔ عمل بپوشند ، افغانهای مقیم اروپا رسالت بزرگی در برابر وطن و مردم خویش خواهند داشت و باید خود را برای ادای آن آماده سازند. 

۸. قدم نخست آمادگی برای ایفای نقش بلند گوی مردم داخل کشور و بازگو کنندهٔ خواستها ومشکلات آنها توسط افغانهای مقیم قاره های اروپا و امریکا، ایجاد اتحاد و هماهنگی میان نهاد های برون مرزی از یکسو و همسوئی شان با رسانه های برون مرزی افغان ها از سوی دیگرمیباشد. تقویت و توسعهٔ روابط میان نهاد های خارج و داخل کشورشرط اساسی مؤفقیت این مساعی میباشد. کنفرانس از فارو میخواهد تا نقش مرکز تماس و هماهنگ کننده را در این زمینه ایفا کند.  

۹:  کنفرانس نگرانی اش را بخاطرخطرانهدام میراث های تاریخی و فرهنگی کشور توسط طالبان ابراز نموده خواهان تظمین بین المللی برای محفوظ ماندن این میراثها شد. 

قطعنامه هذا برمبنای یا داشتهای کمیتهٔ تسوید قطعنامه ازنظرات سخنرانان وبحث  های اشتراک کنندگان در ( ۹ ) مادهٔ فوق ترتیب و بنا بر عدم مواصلت نظر مخالف درمدت معینهٔ نظر خواهی تصویب گردید.

(ختم)

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها