ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )درﺑﺎر اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن(

   ﻓﻘﯾر ﺳﯾد اﻓﺗﺧﺎراﻟدﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در ﮐﺎﺑل ١٩٠٧ – ١٩١٠ 
  
ﺑرﮔردان :ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟق ﻟﻌل زاد
 
اﯾن رﺳﺎﻟﮫ در ﺳﺎل ١٩١٠ ﺗوﺳط ﺳﯾد اﻓﺗﺧﺎراﻟدﯾن ﺧﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ در درﺑﺎر اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت. اﯾن ﮔزارش ﺷﺎﻣل ده ﻓﺻل و ﯾﺎزده ﺿﻣﯾﻣﮫ اﺳت.

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها