دیورند از زاویھ دیگر

تشویش پاکستان، خنجر زدن از پشت توسط کابل در مقابلھ با ھند است) چند روز پیش، این پرسش را از علاقمندان عزیز تاریخ کشور در برگھ فیسبوک خویش مطرح کردم .لغو معاھدات پیشین افغانستان در سال ١٩۴٩ توسط کدام «مرجع» و در کدام «تاریخ» صورت گرفتھ است؟
 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها