منشای مخلوط انسان های معاصر۱

برگردان: دکتور لعل زاد
لندن، جنوری ۲۱

چگونه دی ان ای فوسیل های باستانی اسرار منشای ما را آشکار می کند؟

هنگامی که ژنوم انسان برای بار نخست کشف شد، برخی از اسرار شگفت انگیز ژنتیکی را آشکار کرد – انسان های معاصر بسیار پیچیده تر از آن اند که ما فکر می کردیم. نوع بشر در یک دوره طولانی فرگشت برخی مواد ژنتیکی را از سایر انسانواره ها در خود دارند. ممکن است ما یگانه بازماندگان تیره انسانی باشیم، اما در سفر/فرگشت خود، مواد ژنتیکی اجداد دیرینه منقرض شده ای خود را حمل کرده ایم.

همان گونه که آمیزش های در میان گونه های مختلف جانوران اتفاق می افتد، در زمان های باستان نیز همین اتفاق رخ داده است. اکنون پژوهش گران علم ژنتیک به کمک دی ان ای می دانند که گونه های مختلف اجداد ما با یکدیگر آمیزش داشته اند، خطوط ژنتیکی جدیدی ایجاد کرده اند و نژاد انسان معاصر از نظر ژنتیکی متنوع است.

دی ان ای فوسیلی نیاندرتال ها و دنیسوان ها

پژوهش های انجام شده بر روی استخوان های نیاندرتال ها نشان می دهد که افراد دارای منشای غیرافریقایی حدود ۲ درصد دی ان ای نیاندرتال در ژنوم خود دارند [نیاندرتال ها حدود ۳۰ هزار سال پیش منقرض شده اند – لعل زاد]. پژوهش های دیگر نشان داد که افراد استرالیایی و پاپواگینه نو دارای دی ان ای دنیسوان در ژنوم خود اند [حدود ۳ – ۵ درصد. دنیسوان ها حدود ۱۵ هزار سال پیش منقرض شده اند – لعل زاد].

تکنیک های جدید تایید کرده اند که اجداد انسان های معاصر با نیاندرتال ها آمیزش کرده اند، بنابرآن، اجازه داده اند که مواد ژنتیکی آنها بخشی از ژنوم معاصر ما شود. در واقعیت، پژوهشگران باور دارند که مقدار زیاد مواد مشترک ژنتیکی وجود دارد که تا هنوز کشف نشده است [گویند که بیش از ۲۰ گونه ای انسانواره وجود داشته است – لعل زاد].

مقدار زیاد اختلاط و تطابق ژنتیکی به دلیل الگوهای مهاجرت انسان ها بوجود آمده است. وقتی گروههای مختلف انسانواره ها مهاجرت کردند، آنها به طور طبیعی با هم آمیزش کردند. این را می دانیم که اجداد انسان های معاصر پس از انقراض نیاندرتال ها و دنیسوان ها در افریقا تحول نموده اند.

برخی دانشمندان گفته اند که انسان های معاصر نه از یک جمعیت در افریقا، بلکه از چندین جمعیت بهم پیوسته تحول نموده اند که از این قاره مهاجرت کرده اند. هنگامی که هر گروه به مسافت دورتری رفته اند، باز هم با هم مخلوط گردیده و آمیزش کرده اند و اجازه داده اند که مواد ژنتیکی آنها مخلوط شود.

گروههای کوچک تر به طور طبیعی جذب جمعیت های بزرگ تر نیاندرتال شده اند و آنها نیز بعدا با نیاکان ما (انسان های معاصر) مخلوط شده اند و آمیزش کرده اند.

تحلیل دی ان ای قطعات استخوان

تمام این تاریخ با بهبود تکنیک های تجزیه و تحلیل دی ان ای و کشف قطعات استخوان و فوسیل های باستانی با آهستگی آشکار می شود. جای تعجب نیست که این امر منجر به افزایش علاقه به منشای ژنتیکی ما شده است.

اجداد ما هیچ شیوه ای برای دریافت منشای ژنتیکی خود نداشتند، اما ما می توانیم با استفاده از آزمایش دی ان ای، معلومات بیشتری در مورد اجداد و خطوط ژنتیکی خود پیدا کنیم. هر سال صد ها هزار نفر این آزمایش را انجام می دهند و به یک پایگاه اطلاعاتی در حال رشد معلومات ژنتیکی می پیوندند تا دانش منشای خانوادگی خویش را توسعه دهند و حتی با اعضای خانواده های بسیار دور خود ارتباط برقرار کنند...
----------------------------------------------------------------------------------------
 1. https://www.ancient-origins.net/human-origins-science/fossil-dna-0013754

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها