قطعنامۀ کنفرانس بین المللی به خاطر اعتراض برکشتار های دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان

 کنفرانس بین المللی مجازی ضد قتلهای هدفمند و خشونتها علیه خبرنگاران در افغانستان که از طرف یکعده نخبگان، متخصصین و روشنفکران افغانستان با حضور فعال تعدادی از سیاسیون کشورهای اروپائی بتاریخ 17 جنوری 2021  برگزار گردید. در این کنفرانس تعداد زیادی از خبرنگاران و صاحب نظران اشتراک و سخنرانی کردند که جریان آن از طریق شبکه های اجتماعی پخش گردید.

در این کنفرانس قتلهای دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان شدیداً تقبیح و محکوم گردید.
مضاف بر این روی مفاد کنفونسیونهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر و آزادی رسانه ها تأکید و شرح داده شد که آزادی بیان حق اساسی و طبیعی همه انسانها است و برای تحقق کلیه حقوق مندرج در اسناد بین المللی، از آنجمله اعلامیه حقوق بشر، ضروری است که طرفهای درگیر آنها را رعایت کنند، بخصوص:
•    مطابق متن ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد که این به معنای حق مزاحمت بر عقاید دیگران نیست و بدون توجه به مرزها، اطلاعات و ایده ها را با هر وسیله می توان جستُ جو، بیان، دریافت و انتشار داد.
•    کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (پیمان سن جوزه کاستاریکا)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، منشور افریقایی حقوق بشر ودیگر میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را با در نظر داشت قطعنامه ۵۹ مجمع عمومی مؤسسۀ ملل متحد، مؤرخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ تضمین می کنند که در آن آزادی اطلاعات یک حق اساسی بشر پنداشته می شود.
•    روی جزء الف قطعنامه ۴۵/۷۶ مجمع عمومی مؤسسۀ ملل متحد، مؤرخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۰، در مورد اطلاعات برای خدمت به بشریت روشنی انداحته شد که حق آزادی بیان را تأمین می کند.
•    در قطعنامه ۱۹۹۷/۲۷ کمیسیون حقوق بشر مؤسسۀ ملل متحد توضیح گردیده که حق آزادی عقیده و بیان با تأکید مجدد بر اینکه حق زندگی، آزادی، صداقت و امنیت شخص و همچنین آزادی بیان حقوق اساسی بشر را تشکیل می دهند.
•    همچنین تصریح گردید که کنوانسیونها و اسناد بین المللی شناخته شده حق آزادی بیان را تضمین می کنند واین حق درقانون اساسی افغانستان برای خبرنگاران هم تضمین شده است. 

با توجه به رویداد های اخیر در افغانستان و طی سالهای گذشته، دهها روزنامه نگار در حین انجام وظیفه خود از طرف گروهها و دولت های متجاوز به افغانستان به اشکال مختلف به شکل مرموز ترور شده اند. امروز که رسانه ها به قوۀ چهارم در نظام فعلی افغانستان در حال مبدل شدن استند که این پیروزی رایگان بدست نیامده بلکه باقربانی جان 140 خبرنگار و بیش از 1500 شکایت ناشی از خشونتها، حمله و تعرض بر جان خبرنگاران تحقق یافته است. 
 بخاطر اعتراض علیه قاتلان و تقبیح این قتلهای هدفمند و رساندن آواز خبرنگاران و خانواده های شان به گوش جهانیان، مخصوصاً مؤسسۀ ملل متحد، بخش کمسیون حقوق بشر، اتحادیه اروپا و دیگر مدافعان حقوق بشر، چندین نهاد و شخصیت های اکادمیک، فرهنگی، سیاسی و رسانه ای در خارج از افغانستان و عده ای دیگر از داخل در این کنفرانس مجازی دور هم جمع شدند. چون عاملین این ترورها از طرف هیچ ارگانی در افغانستان و یا در خارج از این کشور مجازات نمی شوند، شرکت کنندگان این کنفرانس موارد ذیل را به تصویب رسانیده اند:

1.    تامین امنیت، حفظ جان خبرنگاران و مردم نه تنها وظیفه  دولت افغانستان است، بلکه پیگرد، شناسائی و به پنجه قانون سپردن عاملان این قتلها  از وظایف حکومت است که باید انجام دهد. 
2.    ترور یک روزنامه نگار فراتر از گرفتن زندگی یک شخص است، زیرا  این عمل جنایت کارانه از همه اولتر آزادی بیان را نقض می کند. از کمسیون حقوق بشرملل متحد و اتحادیه اروپا میخواهیم تا بالای دولت افغانستان و کشورهائیکه در جنگهای نیابتی افغانستان ذیدخل اند، فشارآورند تا طرفین مذاکرات صلح بین الافغانی موضوع آزادی بیان را در صدر اجندای خود بگنجانند. 
3.    از سرمنشی  مؤسسۀ ملل متحد تقاضا می گردد که محدودیت آزادیها و حقوق کل افرادجامعه را تامین، ترور و هر نوع خشونت فزیکی را علیه روزنامه نگاران به عنوان جنایات بشری محکوم کنند، زیرا آنها آزادی بیان و در نتیجه سایر حقوق و آزادی های مندرج در اسناد معتبر بین المللی را نقض می کنند.
4.    ما شرکت کنندگان کنفرانس از اتحادیه اروپا میخواهیم تا اعمال جنایت کارانه تروریست ها را بخاطر خفه نمودن آزادی اطلاعات و بیان با هدف جلوگیری از مسیر عدالت تقبیح نموده و بالای طرفین درگیر جنگ فشار آورد.
5.    اشخاص ویا گروپ های که موجب قتل افراد بخصوص خبرنگاران می شوند، بدون درنگ به محاکم معرفی و مجازات شوند.

پاریس، 17 جنوری 2017
برگزار کنندگان این گردهمائی:
 خانۀ فرهنگ افغانستان دربرلین، خانۀ فرهنگ ا فغانستان درهامبورگ، انجمن زنان افغان در برلین

 ، Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE) KVK 30183068 
 (فارو)، هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا، جنبش زنان افغانستان
Federation of Afghan Refugee Organizations in The Netherland(FAVON) KVK 40448592 
مرکز تحقیقات علوم اجتماعی در فرانسه، و یک تعداد اتحادیه های دیگر.
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها