نشر ترجمۀ مکمل کتاب "در دربار امیر" در وبسایت گفتمان

تمثال امیر افغانستان به قلم جان الفرد گری، طبیب امیر معظم افغانستان (منتشر شده در نسخۀ اصلی کتاب).    تمثال امیر عبدالرحمان خان در روی جلد ترجمۀ کتاب (اکبر بریالی، 2020). در تابستان سال 2020 به دیدار دوستی به بریتانیا رفته بودم...سخن از امیرعبدالرحمان خان و علاقه اش به موسیقی در میان آمد.

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها